Şebnem ATICI1, Volkan ÖZTUNA2, Nurcan DORUK1, Hasan SERİNOL1, Fehmi KUYURTAR2, Uğur ORAL1

1Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Keywords: Hipoksi, Hipotansiyon, Kalça Protezi Replasmanı, Kompleman, Sement.

Abstract

Giriş: Bu çalışma ile kalça protezi ameliyatlarında sementasyon sırasında gelişebilen hemodinamik ve respiratuvar değişikliklerin olası nedenlerinin araştırılması planlandı. Hastalar ve
Yöntem: Kalça protezi ameliyatı planlanan 52-78 yaş arasında 15 hasta ASA I-II risk grubunda çalışmaya alındı. Anestezi indüksiyonunda tiopental sodyum 5 mg/kg, vecuronyum bromid 0.1 mg/kg iv uygulandı. Anestezi idamesi sevofluran %2, %66 N2O+%33 O2 karışımı ile sağlandı. İnvaziv kan basıncı ve kan gazı analizi için radiyal arter kanulasyonu yapıldı. End tidal CO2 (ETCO2) basıncı monitorize edildi. Kan gazı, ETCO2 basıncı, sistolik ve diyastolik arter basıncı sement uygulanmasından hemen önce ve sonra 1, 5, 10, 15 ve 30. dk’larda kaydedildi. Protrombin ve parsiyel tromboblastin zamanı, fibrinojen, C3-C4 düzeyleri sement öncesi ve sement sonrası 30. dakikada ölçüldü.
Bulgular: Sistolik ve diyastolik kan basıncında sement öncesi değerlere göre sement sonrası 10, 15 ve 30. dk’larda azalma saptandı (p<0.05). Sement öncesine göre PaCO2’de 1, 5, 10, 15 ve 30. dk’larda, ETCO2’de 30.dk yükselme, PaO2’de 5, 10,15 ve 30.dk’da, pH değerinde 10, 15 ve 30. dk’larda azalma saptandı (p<0.05). C3 ve C4 düzeylerinde sement öncesine göre sement sonrası azalma bulundu (p<0.05). Protrombin, parsiyel tromboblastin zamanı ve fibrinojen düzeylerinde farklılık saptanmadı (p>0.05).
Tartışma: Sementin ve sementleme işleminin farklı yolaklar kullanarak kan basıncındaki azalmaya ve kan gazı değişikliklerine neden olabileceği düşünüldü. Bu değişikliklerin kardiyovasküler ve respiratuvar açıdan riskli hastalarda anestezi ve cerrahi yöntem seçiminde önemli olacağı kanısına varıldı.