İbrahim AKMAZ, Ahmet KIRAL, Özcan PEHLİVAN, Can SOLAKOĞLU, Mahir MAHİROĞULLARI

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, İstanbul

Keywords: Kırık, Metakarpal Defekti, İhmal.

Abstract

Giriş: Ateşli silah yaralanmasına bağlı gelişen ve ihmal edilmiş metakarp diafiz defektli kırıklarının tedavi sonuçlarını sunmak. Hastalar ve
Yöntem: 1996-2001 yılları arasında, eskiden geçirilmiş ateşli silah yaralanmasına bağlı 9 metakarp diafiz defekti olan 8 hasta tedavi edildi. Hastalarımızın tümü erkekti. Ortalama yaş 22 idi. Metakarp defektlerinin 1’i ikinci metakarpta, 7’si üçüncü metakarpta, 1’i ise dördüncü metakarpta idi. Metakarp defektlerinin uzunluğu ortalama 3.2 cm. idi. Ateşli silah yaralanmasından rekonstrüksiyon ameliyatına kadar geçen süre ortalama 10 ay idi. Hastaların tümünde ilk müdahalelerinin yapıldığı hastanelerde eksizyon, debridman ve yara yıkaması yapılmış, ancak metakarp defektini tamir etmek veya defekt uzunluğunu korumak için herhangi bir müdahale yapılmamış dolayısıyla metakarp boyunda ileri derecede kısalma oluşmuş idi. Tüm hastalarda ilk seansta, defektin olduğu sahaya günde 1 mm distraksiyon uygulandı, normal metakarp boyuna ulaşınca defekt trikortikal kemik grefti ile greftlendi.
Bulgular: Ortalama takip süremiz 14.75 ay idi. Tüm greftlerin proksimal ve distal birleşim yerlerinde klinik ve radyolojik olarak ortalama 12 haftada kaynama sağlandı. Elin kavrama gücünde postoperatif dönemde ortalama %24,3 lik artış oldu. Postop MP eklem hareketinde ortalama %50 oranında artış sağlandı.
Tartışma: Metakarp segmental diafiz defektlerinde, Peimer ve arkadaşlarının önerdiği ve kemik greftlemesinin geç yapıldığı klasik yöntem veya Freeland ve arkadaşlarının önerdiği ve kemik greftlemesinin erken dönemde tamir edildiği yöntem uygulanmayıp defektin kemik rekonstrüksiyonu ihmal edilirse, hastalar bizim serimizde olduğu gibi geç dönemde ileri derecede metakarp kısalması ile karşı karşıya kalmaktadırlar. İlk seansta eksternal fiksatör ile tüm dokuların distrakte edilip, daha sonra kemik greftlemesinin yapıldığı çalışmamızın uzun süre ihmal edilmiş defektli metakarp kırıkları için uygun tedavi yöntemi olduğu sonucuna vardık.