Cengiz Yılmaz1, İ Kaan Kayahan2, Sinan Avcı3, Metin M Eskandari1, Abtullah Milcan1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Mersin University
2Departments of Neurology, Ankara Güven Hospital
3Departments of Orthopedics and Traumatology, Ankara Güven Hospital

Keywords: Egzersiz tedavisi; enjeksiyon, intramusküler; metilprednizolon; boyun kasları/patoloji; postür; torasik çıkış sendromu/tedavi; tedavi sonucu.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, tartışmalı tip torasik çıkış kompresyon sendromlu (TÇKS) hastalarda egzersiz ve ilaç tedavisine eklenen anterior skalen enjeksiyonların etkinliği değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya klinik olarak tartışmalı tip TÇKS tanısı konan 60 hasta (55 kadın, 5 erkek; ortalama yaş 34; dağılım 20-54) alındı. Hastaların başvuruda ana yakınmaları üst ekstemite ve boyunda ağrı (n=42, 70%) ve omuz ağrısı (n=18, 30%) idi. Semptomların ortalama süresi 11 ay (dağılım 15 gün-6 yıl) bulundu. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı; bir gruba (30 hasta, 38 ekstremite) bu hastalık için tasarlanmış ev egzersizi ve uygun ilaç tedavisi uygulanırken, diğer gruba (30 hasta, 40 ekstremite) bu tedaviye ek olarak anterior skalen kortikosteroid enjeksiyonu uygulandı. Sonuçlar, tedavi öncesinde ve tedavinin birinci, üçüncü ve altıcı haftalarında, daha sonra da üçüncü ve altıncı aylarda görsel analog skala (GAS) ile değerlendirildi.
Bulgular: Tedavi öncesinde iki grubun ortalama GAS skorları benzer bulundu. Enjeksiyon yapılan grupta ortalama GAS skorları birinci, üçüncü ve altıncı haftalarda egzersiz grubuna göre anlamlı düşme gösterdi (p<0.001). Ancak, üçüncü ve altıncı aylardaki skorlar açısından iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Her iki grupta da, tedavi öncesine göre, izlem sonunda elde edilen GAS skorları anlamlı düzelme göstermekteydi (p=0.001).
Sonuç: Tartışmalı tip TÇKS'li hastalarda, hastalığın akut alevlenmeleri sırasında ağrı kontrolü ve rahatlama sağlamak amacıyla anterior skalen enjeksiyonlarını öneriyoruz.