Mustafa Karakaplan, Kadir Ertem, Hacı Polat, Mehmet Şah Sakçı, Yunus Oklu

Department of Orthopedics and Traumatology, Turgut Özal Medical Center, İnönü University Medical School, Malatya, Turkey

Keywords: Komplikasyonlar, Dupuytren kontraktürü, perkütan aponörotomi, yeniden ameliyat olma.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada perkütan iğne aponörotomi tekniği ile tedavi edilen Dupuytren kontraktürü (DK) olan hastaların erken dönem sonuçları sunuldu.
Hastalar ve yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya Kasım 2011 ve Aralık 2015 tarihleri arasında DK nedeniyle perkütan aponörotomi ile tedavi edilen 28 hasta (20 erkek, 8 kadın; ort. yaş 63 yıl; dağılım, 44-88 yıl) (75 parmak) dahil edildi. Hastalar demografik özellikleri, ek hastalık varlığı, aile öyküsü, ilaç kullanım öyküsü, komplikasyon oranı, nüks gelişimi, ameliyat sonrası hasta memnuniyeti, yeniden ameliyat olma isteği, ameliyat sonrası Kol Omuz ve El Sorunları Anketi ve görsel analog ölçeği skorlarına göre değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama takip süresi 29 ay (dağılım, 12-60 ay) idi. Ameliyat sonrası memnuniyet anketinde hastaların %92.9’u (n=26) memnun kaldığını ifade etti. Yeniden ameliyat olma isteği anketinde hastaların %82.1’i (n=23) yeniden ameliyatı kabul etti. Komplikasyon oranı %39.3 iken nüks oranı %35.7 idi.
Sonuç: Perkütan iğne aponörotomi tekniği DK tedavisi için etkili, basit ve güvenli bir yöntem olabilir.