İsmail Burak Atalay1, Selçuk Yılmaz1, İzzet Korkmaz2, Mehmet Fatih Ekşioğlu1, Bedii Şafak Güngör1

01Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences,
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Keywords: Kemik tümörü, proksimal fibula, tümör rezeksiyonu.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada proksimal fibula yerleşimli primer malign tümörlü hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya Mayıs 2007 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında proksimal fibula yerleşimli primer malign tümörü olan 23 hasta (15 erkek, 8 kadın; ort. yaş 22.1 yıl; dağılım, 9-63 yıl) dahil edildi. Tüm hastaların anamnez veya tıbbi öyküsü, fiziksel muayenesi, düz göğüs grafisi, akciğer bilgisayarlı tomografisi, etkilenen ekstremitesinin direkt grafisi ve manyetik rezonans görüntülemesi ve rutin laboratuvar testleri değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların 11’ine osteosarkom (%47.8), dokuzuna Ewing sarkomu (%39.1), ikisine kondrosarkom (%8.7) ve birine (%4.3) sinovyal sarkom tanısı konuldu. Ağrı ve palpabl kitle en sık görülen semptomlardı. Tanı an ında a ltı hastada a kciğer metastazı vardı. Hastaların sekizine Malawer tip 1 rezeksiyon (%34.8), dokuzuna tip 2 rezeksiyon (%39.1), dördüne diz üstü amputasyon (%17.4) ve ikisine proksimal tibia tümör rezeksiyon protezi (%8.6) uygulandı. Ortalama takip süresi 36 ay (dağılım, 12-119 ay) idi. Üç hastada lokal nüks gelişti. Tüm hastaların ortalama Musküloskeletal Tümör Cemiyeti (MSTC) skoru 62 idi.
Sonuç: Proksimal fibulanın primer malign tümörlerinin cerrahi tedavisi problemlidir. Uygun endikasyonlarda, Malawer tip 1 rezeksiyon daha düşük lokal nüks oranları ve daha yüksek MSTC skorları nedeniyle tercih edilen tedavi olmalıdır.