Halil Yalçın Yüksel1, Ertuğrul Akşahin1, Levent Çelebi2, Hasan Hilmi Muratlı2, Ali Biçimoğlu2

1Department (3rd) of Orthopedics and Traumatology, Ankara Numune Education and Research Hospital
2Department (3rd) of Orthopedics and Traumatology, Ankara Numune Education and Research Hospital, Ankara

Keywords: Antitüberküler ilaç; bursit; debridman; femur/ patoloji/radyografi; kalça eklemi; manyetik rezonans görüntüleme; tüberküloz, osteoartiküler/tedavi.

Abstract

İzole büyük trokanter tüberkülozu son derece nadir görülen bir durumdur. Altmış yedi yaşındaki bir erkek hasta, sol kalçasında, trokanterik bölgenin yaklaşık 4 cm aşağısında iki aydır var olan akıntı yakınmasıyla başvurdu. Hasta, üç yıl önce küçük bir travma arkası ndan aynı bölgede bir şişlik oluştuğunu bildirdi. Hastada da, aile üyelerinde de daha önce geçirilmiş tüberküloz öyküsü yoktu. Fizik muayenede, trokanterik bölgenin yaklaşık 4 cm distalinde bir fistül görüldü. Sol kalça ve femurun düz radyografisinde, büyük trokanteri tutan büyük bir osteolitik lezyon ve yumuşak doku alanlarında çok sayıda radyopasite saptandı. Manyetik rezonans görüntülemede, kemikte yayılım ve erozyon meydana getiren büyük trokanter bursiti ve proksimal uyluk kasları arasında yumuşak doku apseleri gözlendi. Büyük trokanter yüzeyi küretajla, kalsifik ve nekrotik lezyonlar debridmanla temizlendi. Tüberküloz tanısı patolojik inceleme, pozitif kültür sonucu ve aside dirençli basil için pozitif mikroskobik boyama ile doğrulandı. Hastaya 12 ay antitüberküloz tedavi uygulandı ve tedavi sonunda tam iyileşme sağlandı.