Emel Ekşioğlu, Eda Gürçay, Serdil Yüzer, Ajda Bal, Aytül Çakcı

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği

Keywords: Balneoloji; hastalık değerlendirmesi; egzersiz tedavisi; fizik tedavi; yaşam kalitesi; anket; spondilit, ankilozan/ rehabilitasyon.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, ankilozan spondilitli (AS) hastalarda egzersiz alışkanlıklarının, geçmişte uygulanan kaplıca ve fizik tedavinin fonksiyonel durum, hastalık aktivitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkileri değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Modifiye New York ölçütlerine göre AS tanısı konan 65 hasta (49 erkek, 16 kadın; ort. yaş 40.6±12.5) çalışmaya alındı. Çalışma grubunda ortalama hastalık süresi 15.1±10.7 yıl idi. Hastalar egzersiz alışkanlıklarına ve daha önce gördükleri kaplıca ve fizik tedavi öykülerine göre gruplara ayrıldı. Hastalara fonksiyonel durum için Bath AS Fonksiyonel İndeksi (BASFI), hastalık aktivitesi için Bath AS Hastalık Aktivitesi İndeksi (BASDAI) ve yaşam kalitesi için AS yaşam kalitesi (ASQoL) ölçümü uygulandı. Egzersiz alışkanlıklarının, geçmişte görülen kaplıca ve fizik tedavinin bu değerlendirmeler üzerine olan etkileri incelendi.
Bulgular: Egzersiz alışkanlıklarına göre düzenli egzersiz yapan, düzensiz egzersiz yapan ve egzersiz yapmayan hastalar arasında; düzenli kaplıca tedavisi gören, bir kez gören ve hiç görmeyen hastalar arasında; fizik tedavi ajanlarıyla düzenli tedavi gören, bir kez tedavi gören ve hiç tedavi görmeyen hastalar arasında BASFI, BASDAI ve ASQoL ölçümleri açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05).
Sonuç: Ankilozan spondilitli hastalarda egzersiz, kaplıca ve fizyoterapi uygulamalarının uzun süreli etkili olabilmesi için bunların bir yaşam biçimi haline getirilmesi ve ilaç tedavisi gibi kesintisiz sürdürülmesi gerekir.