Yusuf Yazıcı1, Ilana Kulman2

1NYU Hospital for Joint Diseases
2Mount Sinai School of Medicine

Keywords: Artrit, romatoid; hasta seçimi; randomize kontrollü çalışma/standartlar

Abstract

Amaç: Brooklyn New York’ta üç yıl boyunca takip edilen romatoid artritli (RA) hasta grubunda, tedavinin belirli bir anında ne kadar hastanın, RA ile ilgili klinik çalışmalarda kullanılan katılım ölçütlerine uygun olduğu araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya, Nisan 2001 ile Aralık 2003 tarihleri arasında aynı romatolog tarafından izlenen ardışık 123 RA’lı hasta alındı. Hastaların çalışmalara katılma için en sık kullanılan dört ölçüte ve erken RA’da etanersept ve metotreksat kullanımıyla ilgili anti-TNFa çalışmalarına (ERA çalışması) katılma ölçütlerine ve STAR çalışmasının (Safety Trial of Adalimumab in Rheumatoid arthritis) katılma ölçütlerine uygun olup olmadıkları değerlendirildi. Hastaların bütün vizitleri incelenerek, herhangi bir vizitte bu ölçütlerin bulunup bulunmadığı araştırıldı.
Bulgular: En sık kullanılan ölçütlere bakıldığında, 3/146 (%2.1) vizitin ve 2/72 (%2.8) hastanın bu ölçütlere uygun olduğu görüldü. ERA çalışması ölçütleri için 4/123 (%3.3), STAR çalışması ölçütleri için 17/123 (%13.8) hastanın uygunluk gösterdiği görüldü.
Sonuç: Bu çalışmada değerlendirilen RA hastalarının büyük çoğunluğu yapılmış olan RA çalışmalarının ve anti-TNFa çalışmalarının katılım ölçütlerine uymamaktadır. Romatoid artritle ilgili çalışmalarda çoğu hastanın güncel özelliklerini yansıtacak şekilde yeni katılım ölçütlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde bu önemli ve masraflı çalışma ve tedavilerin uygulanabilirliği de artabilecektir.