Mehmet Ali Tokgöz1, Andrea Sambri2, Giuseppe Rossi3, Giuseppe Bianchi2, Davide Maria Donati2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Orthopedic Oncology, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italy
3Department of Radiology and Interventional Angiographic Radiology, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italy

Keywords: Kalça psödotümörü, selektif arteriyel embolizasyon, total kalça artroplastisi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada kalça artroplastisi ile ilişkili psödotümör (PT)’ün tedavisinde neoadjuvan olarak selektif arteriyel embolizasyon (SAE)’un önemi araştırıldı ve bilinen tüm taşıyıcı teknikleri içeren olgu serimiz sunuldu.
Hastalar ve yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya kalça PT’sinden etkilenen 16 hasta (9 erkek, 7 kadın; ort. yaş 75.5 yıl; dağılım, 55-87 yıl) dahil edildi. Yedi hasta herhangi bir neoadjuvan tedavi olmaksızın sadece cerrahi ile tedavi edilirken (grup A) dokuz hastaya ameliyat öncesi SAE uygulandı (grup B). Psödotümörler manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi (BT) sınıflandırmasına göre gruplandırıldı. Tüm ameliyatların süreleri ve ameliyat sırasında ve sonrasında verilen kan ünitelerinin sayısı kaydedildi.
Bulgular: Embolizasyon ameliyat sırasında kanama miktarını değiştirmese de (p=0.619) anjiyografide tüm hastalarda PT’ye giden yaygın bir vasküler ağ izlendi. Grup A’nın ortalama ameliyat süresi grup B’den daha kısa idi (p=0.03) ancak bu durum embolizasyon uygulanan hastaların daha büyük ve kompleks lezyonlara sahip olmasına bağlandı. Bilgisayarlı tomografi sınıflandırmasına göre, şiddetli evrelerde kan kaybı daha fazla ve ameliyat süresi daha uzun idi (sırasıyla p=0.046 ve p=0.035).
Sonuç: Psödotümörlü hastalarda vasküler ağın başarılı şekilde gösterilmesi, SAE tekniğinin özellikle BT sınıflandırmasına göre daha ciddi olgularda kullanılabileceği fikrini güçlendirmektedir. Bulgularımız PT’nin yaygın şekilde kullanılan tüm taşıyıcılarda gelişebileceğine işaret etmektedir.