Ercan Çetinus1, Murat Uzel1, Erkal Bilgiç1, Sezai Şaşmaz2, Özer Arıcan2, Ahmet Karaoğuz1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş
2Department of Dermatology, Medicine Faculty of Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş

Keywords: Halluks/cerrahi; tırnak batması/cerrahi; nüks.

Abstract

Amaç: Ayak tırnak batmalarında basit konservatif yaklaşımlardan, kapsamlı cerrahi girişimlere kadar birçok tedavi seçeneği olmakla birlikte, evre 3 tırnak batmaları en iyi cerrahi olarak tedavi edilmektedir. Bu çalışmada, ayak başparmağında tırnak batması olan bir grup hastada, Mogensen tarafından tarif edilen lateral kama rezeksiyon tekniğinin sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Ayak başparmağında evre 3 tırnak batması nedeniyle 21 ardışık hasta (11 kadın, 10 erkek; ort. yaş 23±10; dağılım 12-45) Mogensen’in lateral kama rezeksiyon tekniği ile tedavi edildi. Hastalara 37 ayak parmağında cerrahi girişim uygulandı ve tırnak batmalarının hepsi başparmağın lateral yüzündeydi. Lezyon yerinde beş hastada enfeksiyon, tüm hastalarda granülasyon dokusu vardı. Sekiz hasta daha önce başka merkezlerde bir veya daha fazla cerrah girişim geçirmişti. Ortalama 34 aylık takip dönemi (dağılım 14-58 ay) sonunda tedavide nüks oranı ve hasta memnuniyeti değerlendirildi.
Bulgular: İşlemle ilgili önemli komplikasyon görülmedi. Takip dönemi sırasında 35 girişimde (94.6%) nüks olgusuna rastlanmadı. On dokuz hasta (%90.5), yakınmaların geçtiğini ve tedaviden memnun kaldığını belirtti. İki hastadaki (%9.5) iki lezyonda (%5.4) nüks görüldü.
Sonuç: Lateral kama rezeksiyon tekniği, evre 3 tırnak batmalarının tedavisinde düşük nüks oranları ve yüksek hasta memnuniyeti nedeniyle tercih edilebilir başarılı bir yöntemdir.