Mustafa Özer1, Muhammet Baybars Ataoğlu2, Mehmet Çetinkaya3, Tacettin Ayanoğlu4, Ahmet Yiğit Kaptan2, Ulunay Kanatlı2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Erzincan University Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Yozgat City Hospital, Yozgat, Turkey

Keywords: Akromioklaviküler eklem, artroskopi, distal klavikula rezeksiyonu, rotator manşet yırtığı, superior labrum anterior posterior lezyonu.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada semptomatik akromioklaviküler (AK) eklem dejenerasyonu için artroskopik distal klavikula rezeksiyonu (DKR) uygulanan hastalarda eşlik eden eklem içi patolojiler yaş gruplarına göre değerlendirildi ve AK eklem dejenerasyonundan şüphelenilen hastalarda fizik muayene sırasında farklı yaş gruplarında hangi ek patolojilerin düşünülmesi gerektiği ortaya koyuldu.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya Ocak 2006 - Aralık 2017 tarihleri arasında artroskopik DKR uygulanan ve ameliyat öncesi fizik muayenesinde AK eklem dejenerasyonu ile ilişkili en az bir klinik testi pozitif olan 156 hasta (55 erkek, 101 kadın; ort. yaş 57.2±10.0 yıl; dağılım, 35-80 yıl) dahil edildi. Hastalar 65 yaş (grup 3) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Eşlik eden eklem içi patolojiler farklı yaş gruplarına göre değerlendirildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Toplam 156 hastanın 117’sinde (%75) eşlik eden eklem içi patoloji saptandı. Yaş arttıkça ek patoloji oranı arttı (p=0.002). Otuz yedi hastada (%23.7) birden fazla eşlik eden eklem içi patoloji saptandı. Bu oran yaş arttıkça arttı (p=0.002). Ek patoloji olarak sadece superior labrum anterior posterior (SLAP) lezyonu olan hasta sayısı 33 (%21.2) idi. Bu oran yaş arttıkça azaldı (p=0.015). Grup 1’de, eşlik eden SLAP lezyonu oranı %44.1 idi.
Sonuç: Semptomatik AK eklem dejenerasyonuna eşlik eden eklem içi patolojilerin yüksek ortaya çıkış sıklığı, DKR planlanan hastalarda iyi sonuçlar alınması için dikkatli fizik muayene, detaylı görüntüleme ve artroskopik cerrahinin önemini artırmaktadır. Akromioklaviküler eklem dejenerasyonu ve eşlik eden SLAP lezyonlarının sıklığı özellikle daha genç hastalarda klinik muayeneler sırasında akılda tutulmalıdır.