Nusret Köse1, Jay D. Mabrey2, Xiaodu Wang2, C. Mauli Agrawal2

1Osmangazi University, Medical Faculty, Department of Orthopaedics and Traumatology Eskişehir, Turkey
2Department of Orthopaedics, The University of Texas, Health Science Center, San Antonio Texas, USA

Keywords: Çimentosuz kalça protezi, Defekt, Femur, Kırık

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı diyafizeal defekt varlığında uygulanacak total kalça protezinde (TKP) çimentosuz femoral komponent için en uygun uzunluğun deneysel olarak belirlenmesidir. Gereç ve yöntemler: Bu çalışma 40 çift köpek femurunda yapılmıştır. Çalışma iki aşamalıdır. Önce oyulmuş ve %50 sirküler defekt oluşturulmuş femurlarla karşı bacaktan alınmış sağlam femurlar test edilerek defektlerin femurlarda oluşturduğu zayıflama belirlendi. İkinci aşamada femur cisminde oluşturulan defekti bir, iki ve üç diyafiz çapı uzunluğunda geçen stemlerle kemik gücünde ortaya çıkacak değişiklikler test edildi. Kemik çiftlerine test cihazında kırık oluşana kadar torsiyonel güç uygulandı. Verilerin analizinde hem eşleştirilmiş t-testi hem de varyans analizi kullanıldı.
Bulgular: Sadece %50 kortikal defekti olan femurlarda her seferinde defekt bölgesinden spiral kırık oluştu. Bu grupta maksimum tork (p<0.002), anguler deformasyon (p<0.01), ve enerji absorpsiyonu (p<0.01) belirgin olarak düşük bulundu. Her ne kadar minimal bir iyileşme olsa da çimentosuz stem uygulanan gruplarla stem uygulanmayan grup arasında belirgin bir fark bulunamadı. Stem uygulanan gruplar arasında da fark bulunmadı. Çıkarım: Erken post operatif dönemde çimentosuz femoral komponentlerde kemik-protez yüzey bağlantısı yeterince elverişli değildir. Femurunda defekt olup TKP uygulanan hastaların büyük torsiyonel güçlere karşı koyabileceği kemik gücüne ulaşıncaya kadar bu aktivitelerden uzak durmalı ya da bu olgularda farklı protezler tercih edilmelidir.