Bülent Özkurt1, Murat Altay1, Hasan Bozkurt Türker1, Akif Muhtar Öztürk1, Ferhat Şentürk2, Abdullah Yalçın Tabak3

1Ankara Numune Education and Research Hospital, Fifth Orthopaedics Clinic, Staff Surgeon, Ankara, Turkey
2Ankara Numune Education and Research Hospital, Fifth Orthopaedics Clinic, Assistant, Ankara, Turkey
3Ankara Numune Education and Research Hospital, Fifth Orthopaedics Clinic, Associate Professor, Clinic Director, Ankara, Turkey

Keywords: Alçılama, kırık, mikronize pürifiye flavonoid fraksiyonu, ödem, radius

Abstract

Amaç: Prospektif, randomize kontrollü klinik çalışmanın amacı kapalı redüksiyon ve sirküler alçı ile tedavi edilen radius alt uç kırıklarında mikronize pürifiye flavonoid fraksiyonunun (MPFF) periferik dolaşım üzerine etkilerini araştırmaktır. Hastalar ve yöntem: Radius alt uç kırığı olan 100 hasta (28 kadın ve 72 erkek) tedavi edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup I’deki hastalar steroid içermeyen anti-inflamatuar ilaç alırken Grup II’deki hasatalara MPFF verildi. Oksi-hemoglobin doygunluğu (SpO2) oksimetre ile her iki elden ölçüldü.
Bulgular: Kırık tarafta alçılama sonrası SpO2’düştü. SpO2’de yükselme Grup II’de daha hızlı ve belirgin oldu. Kırık tarafla sağlam taraf arasında SpO2 düzeyleri arasında Grup II’de üçüncü güne kadar anlamlı fark varken Grup I’de 21. güne kadar anlamlı fark saptandı. Grup II’deki hastalarda SpO2’de düşme ve ödem oluşumu anlamlı olarak daha az görüldü. Çıkarımlar: Ödem oluşumu kapalı redüksiyon ve sirküler alçılama sonrasında periferik dolaşım yetmezliğini arttırmakta ve SpO2’de düşmeye neden olmaktadır. Alçılama sonrasında SpO2’düzeyinin oksimetre ile ölçümü periferik dolaşımın kontrolü için basit ve etkili bir yöntemdir. MPFF uygulanması kapalı redüksiyon ve sirküler alçı ile tedavi edilen radius alt uç kırıkları sonrasında ödem oluşumunun önlenmesinde ve buna bağlı oluşabilecek komplikasyonların önüne geçilmesinde etkili bir tedavidir.