Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan, Merter Yalçınkaya, Erhan Mumcuoğlu, Yavuz Kabukçuoğlu

Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Keywords: Artroskopi; menisküs kovasapı yırtığı; santral portal

Abstract

Amaç: Bu çalışmada izole medial menisküs kovasapı yırtıklarının artroskopik menisektomi ile tedavisinde kullanılan iki teknik arasında tek değişken olan santral girişin (transpatellar tendon) etkinliği değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Bu çalışmada izole medial menisküs kovasapı yırtığı olan 50 hasta değerlendirmeye alındı. Hastalar her bir grupta 25 hasta olacak şekilde iki gruba ayrıldı. Birinci grupta üçlü portal tekniği (santral giriş dahil), ikinci grupta ise ikili portal tekniği kullanıldı. İki grup; (i) ameliyat süreleri, (ii) Insall-Salvati oranlarındaki ameliyat sonrası değişiklikler, (iii) ameliyat sonrası Cincinatti skorları, (iv) kuadriseps kas güçleri, (v) diz önü ağrısı varlığı ve (vi) komplikasyon oranları yönünden karşılaştırıldı ve menisektomi işleminde santral girişin, anteromedial portal ve standart anterolateral portal tekniğine eklenmesinin farklılık oluşturup oluşturmadığı ortaya konuldu.
Bulgular: Cincinatti skorları, kas güçleri ve komplikasyon oranları açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı, ancak birinci gruptaki ameliyat süresi değerlerinin ikinci gruba göre anlamlı derecede daha kısa olduğu tespit edildi (p<0,001). Öte yandan birinci gruptaki Insall-Salvati oranlarındaki değişikliklerin ikinci gruba göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu gözlendi (p<0.002). Bu sonuç ikinci grupta ameliyat sonrasında patellar tendon boyunun değişmediğini, ancak birinci grupta patellar tendon boyunun anlamlı olarak azaldığını gösterdi.
Sonuç: Görüntüleme ve implant kullanma portalı olarak santral girişin kullanımının medial menisküs kovasapı yırtıklarının artroskopik menisektomi ile tedavisinde düşük seviyedeki komplikasyon oranları ve kısa ameliyat sürelerine bağlı olarak güvenilir ve hızlı bir teknik olduğunu düşünüyoruz. Bu yöntem patellar tendon boyunda kısalmaya neden olmakla birlikte klinik sonuçları etkilememektedir.