Haldun Orhun1, Volkan Gürkan1, Muhsin Dursun1, Emre Orhun2, Burak Şener2

1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul;
2İstanbul Hastanesi El, Mikrocerrahi ve Üst Ekstremite Hastalıkları Merkezi, İstanbul

Keywords: Artroskopi; debridman; rotator manşet/yaralanma; omuz eklemi; subakromiyal sıkışma sendromu.

Abstract

Amaç: Rotator manşet yırtığı olan hastalarda sınırlı açık cerrahi yöntemle kısmi akromiyoplasti ve manşet tamirinin kısa dönem sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2001 - Aralık 2006 tarihleri arasında rotator manşet yırtığı tespit edilen 48 hasta (16 erkek, 32 kadın; ort. yaş 52 yıl; dağılım 29-70 yıl) çalışmaya alındı. Olgulara sınırlı mini açık rotator manşet tamiri ve kısmi akromiyoplasti (raspa tekniği ile) uygulandı. Ameliyat öncesi ve sonrasında Constant- Murley omuz skorlaması kullanıldı.
Bulgular: Ortalama takip süresi 38 ay (dağılım 14-70 ay) idi. Constant-Murley skorları ameliyat öncesi ve sonrası sırasıyla, ortalama 44 (dağılım 36-51) ve 88 (dağılım 75-96) olarak bulundu. Bir olguda (%2) dikişçıpaları yerinden çıktı ve tendon yetmezliği tekrarladı, diğer iki olguda (%4) ise tendon tamir yerindeki sütürler nedeniyle gelişen granülasyon dokusuna bağlı sıkışma komplikasyonları görüldü.
Sonuç: Rotator manşet yırtığı ile birlikte subakromiyal sıkışma sendromunun tedavisinde, açık cerrahi yöntemle minimal akromiyoplasti tekniğinin, iyi sonuçları nedeniyle uygulanabilir olduğu düşüncesindeyiz.