Ö. Fuad Öken1, Öznur Öken2, A. Özgür Yıldırım1, Güneş Yavuzer3, Murat Gülcek1, Vuslat Sema Ünal1, Ahmet Uçaner1

1Department of 1st Orthopedics and Traumatology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Education and Research Hospital, Ankara, Turkey;
3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medicine Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey

Keywords: Femur boyun kırığı; yürüme özellikleri; kısmi kalça artroplastisi; simetri indeksi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, tek taraflı kısmi kalça artroplastili hastalarda yürüme bozuklukları, simetri ve asimetri saptandı.
Hastalar ve yöntemler: Tek taraflı kısmi kalça artroplastisi yapılan 16 hastanın (9 kadın, 7 erkek; ort. yaş 61.5±16.5 yıl; dağılım 27-86 yıl) yürüyüş karakteristikleri ve ameliyattan sonra geçen süre (11.9±6.1 ay; dağılım 7-29 ay) değerlendirildi. On sağlıklı gönüllü (3 kadın, 7 erkek; ort. yaş 54.1±11.9; dağılım 35-65 yıl) kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Kantitatif yürüyüş verileri, Vicon 370 System (Oxford Metrics, Oxford, UK) kullanılarak toplandı. Spatio-temporal (yürüme hızı, kadans, adım zamanı, adım uzunluğu, çift destek zamanı) ve kinematik (sagittal planda pelvis ve kalçanın eklem rotasyon açıları) veriler, Vicon Clinical Manager yazılımı kullanılarak değerlendirildi. Her iki gruptaki hastalarda, spatio-temporal ve kinematik yürüme simetri indeksleri hesaplandı.
Bulgular: Tek taraflı kısmi kalça artroplastili hastaların spatio-temporal ve kinematik yürüme karakteristikleri kontrol grubundakinlerden farklıydı ancak simetri indeksleri açısından fark yoktu (p>0.05).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, tek taraflı kısmi kalça artroplastili hastaların sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında çeşitli yürüme bozukluklarına sahip olduklarını, ancak yürüme simetrilerinin korunduğunu göstermiştir.