Mehmet Halıcı1, Mithat Öner1, Ahmet Güney1, Özlem Canöz2, Figen Narin3, Canan Halıcı4

1Departments of Orthopedics and Traumatology
2Pathology
3Biochemistry,Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey;
4Department of Biochemistry, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey

Keywords: Antioksidan; kırık iyileşmesi; malondialdehit; melatonin; miyeloperoksidaz; superoksit dismutaz.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada sıçan tibia modelinde melatoninin kırık iyileşmesi üzerine olan etkileri biyokimysal ve histolojik yöntemle araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada 80 adet erkek Sprague- Dawley sıçan kontrol grubu (Grup 1) ve melatonin grubu (Grup 2) olarak iki gruba ayrıldı, her gruptan sekizer sıçan 1, 3, 7, 14 ve 28. günlerde sakrifiye edilecek şekilde randomize edildi. Kırıklar, plak eğme cihazı kullanılarak elle kırma yöntemiyle sağ tibianın distal 1/3’ünde oluşturuldu. Grup 2’ye deney süresince 30 mg/kg/gün melatonin, grup 1’e ise salin solüsyonu içerisinde %1’lik alkol 5 ml/kg/gün intraperitoneal yolla verildi. Plazma malondialdehit (MDA) seviyeleri ile süperoksit dismutaz (SOD) ve miyeloperoksidaz (MPO) aktiviteleri biyokimyasal yolla ölçüldü. Kırık iyileşmesi Allen ve ark.nın beş dereceli skalası kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Malondialdehit seviyesi, grup 2’de 3, 7, 14 ve 28. günlerde kontrol değerlerine göre düşük bulundu. (p<0.05) Süperoksit dismutaz aktivitesi grup 2’de 3, 7 ve 14. günlerde düşük olmasına rağmen, 28. günde ilk günkü değerine ulaştı. Miyeloperoksidaz seviyesi grup 2’de 1, 3. ve 7. günlerde azalmış idi (p<0.001). Histopatolojik olarak iyileşen tibiaların örneklerinde: grup 2’de iki sıçanda tam kıkırdak bütünleşmesi, beşinde tam olmayan kemik bütünleşmesi ile birinde tam kemik bütünleşmesi görüldü. Buna karşın, grup 1’de altı sıçanda kıkırdak yapıda tam bütünleşmeyle birlikte yalnızca ikisinde tam olmayan kıkırdak bütünleşme gözlendi (p<0.05).
Sonuç: Sonuç olarak melatonin uygulaması serbest oksijen radikallerinin zararlı etkilerini baskılayıp, antioksidan enzim aktivitelerini düzenleyerek kırık iyileşme sürecini olumlu yönde etkilemektedir.