Hüsamettin Çakıcı1, Onur Hapa2, Kaan Gideroğlu3, Kutay Özturan1, Melih Güven1, Halil Yalçın Yüksel4, Fahri Yılmaz5

1Departments of Orthopedics and Traumatology
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
3Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
44Department of 3rd Orthopedics and Traumatology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
5Pathology, Medicine Faculty of Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey

Keywords: Deneysel çalışma; kırık iyileşmesi; lökotrien reseptör antagonisti; montelukast.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada lökotrien reseptör antagonisti montelukastın kırık iyileşmesi üzerine olan etkileri incelendi ve sıçan tibia kırık modelinde montelukastla artmış kırık iyileşmesi görülebileceği hipotezi araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Altmış erişkin (6 aylık) dişi Wistar albino cinsi sıçan (ortalama ağırlıkları 220 g, dağılım 210-270 g) rastgele şekilde iki gruba ayrıldı: montelukast grubu (n=30) ve kontrol grubu (n=30). Kapalı tibia kırığı oluşturuldu ve intramedüller Kirschner teliyle fikse edildi. Kırıktan üç ve altı hafta sonra sıçanlar sakrifiye edildi. Radyolojik ve histolojik değerlendirmeler yapıldı ve kemik mineral yoğunlukları ölçüldü.
Bulgular: Çalışma sırasında montelukast grubunda üç, kontrol grubunda ise yalnızca bir sıçan öldü. Gruplar arasında hayvanların başlangıç, 3. hafta ve 6. haftadaki ağırlıkları açısından istatistiksel bir fark bulunmadı (p>0.05). Kemik mineral yoğunluğu kontrol ve çalışma grubunda sırasıyla 3. haftada 0.13±0.009 g/cm2 ve 0.13±0.01 g/cm2, 6. haftada ise 0.16±0.02 g/cm2 v e 0 .13±0.01 g /cm2 olarak bulundu. Histopatolojik skor kontrol ve çalışma gruplarında sırasıyla 3. haftada 3.42±0.6 ve 3.0±0.0, 6. haftada ise 3.5±0.5 ve 3.4±0.8 olarak bulundu. Radyolojik skor kontrol ve çalışma gruplarında sırasıyla 3. haftada 1.19±0.6 ve 1.0±0.6, 6. haftada ise 3.0±0.8 ve 2.9±0.9 olarak bulundu. Değerlendirilen hiçbir parametre açısından her iki zaman aralığında iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
Sonuç: Bizim çalışmamızda lökotrien reseptör antagonistinin 3. ve 6. haftalarda kırık iyileşmesine olumlu etkisi olmadığı görüldü.