Kerem Aydın, Vedat Şahin, Sarper Gürsu, Ahmet Şükrü Mercan, Bilal Demir, Timur Yıldırım

Department of Orthopedics and Traumatology, Baltalimanı Metin Sabancı Bone and Joint Diseases Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Keywords: Kırık iyileşmesi; modeller, hayvan; farmasötik müstahzarlar.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, bir deneysel hayvan modelinde pentoksifilinin kırık iyileşmesi üzerine etkisi araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Altmış bir erkek Wistar-Albino sıçan pentoksifilin ve kontrol olarak iki gruba ayrıldı. Genel anestezi altında, üç nokta baskı uygulama cihazı kullanılarak tüm sıçanlarda standart, kapalı femur cisim kırıkları oluşturuldu. Sıçanlara kırık oluşturulduktan sonra başlanarak sıçanlar sakrifiye edilene kadar her gün, pentoksifilin ya da izononik NaCl enjeksiyonları yapıldı. Her grupta 10 sıçan (pentoksifilin grubunda 14. günde 11 sıçan) 7., 14. ve 21. günlerde sakrifiye edildi ve kemik kaynamasının değerlendirilmesi için klinik, radyolojik ve histolojik incelemeler yapıldı.
Bulgular: Kallusun radyolojik incelemesinde kontrol ve pentoksifilin grupları arasında birinci, ikinci ve üçüncü haftalarda anlamlı fark bulunmadı. Buna karşın histolojik olarak ilk haftada kallus oluşumunun pentoksifilin grubunda kontrol grubuna kıyasla anlamlı ölçüde olarak daha iyi olduğu, üçüncü haftada ise kontrol grubunda kallus oluşumunun daha iyi olduğu görüldü.
Sonuç: Pentoksifilin erken aşamalarda kırık kaynamasının hızlandırılması amacıyla kullanılabilir. Hematolojik etkisi nedeniyle, kırık iyileşmesinin hematom fazını hızlandırmaktadır. Daha ileri safhalarda ise muhtemelen anti-enflamatuvar özelliklerinden dolayı kaynamayı yavaşlatmaktadır. İlacın klinik kullanımında bu durumun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.