Tuğrul Bulut1, Ufuk Şener2, Serhan Yağdı1, Cemal Kazımoğlu1, Muhittin Şener3

1Department of Orthopedics and Traumatology, İzmir Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey;
2Department of Neurology, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey;
3Department of Orthopedics and Traumatology, Facult of Medicine, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey

Keywords: Boston; karpal tünel sendromu; elektrofizyolojik süreçler.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada mini insizyon tekniği ile dekompresyon uygulanmasının klinik ve elektrofizyolojik sonuçları arasındaki ilişki incelendi.
Hastalar ve yöntemler: Nisan 2004 - Şubat 2009 tarihleri arasında kliniğimizde cerrahi olarak tedavi edilen karpal tünel sendromlu 38 hastanın (35 kadın, 3 erkek; ort. yaş 54.8 yıl; dağılım 33-81 yıl) 39 eli çalışmaya dahil edildi. Hastalar ameliyat öncesi ve sonrası dönemde klinik ve elektrofizyolojik olarak değerlendirildi.
Bulgular: Ameliyat öncesi ve sonrası klinik sonuçlar arasında anlamlı fark bulundu (p=0.00). Klinik olarak, ortalama semptom şiddeti skoru ve fonksiyonel kapasite skoru 36 elde (%92.3) azaldı. Ameliyat sonrası elektrofizyolojik evrelendirmede ameliyat öncesi evrelere kıyasla belirgin iyileşme görüldü. Orta dereceli evre hariç, tüm ameliyat öncesi elektromiyografi evrelerinde, ameliyat öncesi ve sonrası klinik skorlar arasında anlamlı fark vardı. Ancak, elektrofizyolojik evreler ile klinik sonuçlar arasında hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası dönemde ilişki bulunmadı.
Sonuç: Bu çalışmada mini insizyon tekniği ile cerrahi tedavi uygulanan hastalarda klinik olarak düzelme olmakla birlikte ameliyat sonrası dönemdeki elektrofizyolojik bulgular hala değişik derecelerde karpal tünel sendromu varlığını desteklemektedir.