Namık Şahin1, Teoman Atıcı2, Alpaslan Öztürk1, Güven Özkaya3, Bülent Avcu1, Yüksel Özkan1

1Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa, Türkiye;
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
3Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye;

Keywords: Asetabulum; artralji; femur; kalça eklemi; radyografi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada kronik kalça ağrısı olan hastalarda klinik ve radyografik femoroasetabuler sıkışma (FAS) bulgularının oranı araştırıldı ve bu oranlar kontrol grubundakiler ile karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Üç aydan fazla kalça ağrısı olan 38 hastada (grup 1) FAS’nin klinik ve radyolojik bulguları araştırıldı ve 42 kontrolle (grup 2) karşılaştırıldı. Kalça eklemi 90° fleksiyonda iken iç rotasyon derecesi ölçüldü ve kalça eklemi 90° fleksiyonda ve adduksiyonda iç rotasyona zorlanarak sıkışma testi yapıldı. Her iki grupta pelvis ön-arka ve kalça eklemi çapraz masa yan radyografilerinde FAS bulguları araştırıldı. Femoral tarafta femur baş boyun açısı, alfa açısı, anteriyor offset oranı; asetabuler tarafta ise merkez kenar açısı, asetabuler indeks, ekstrüzyon indeksi ve çaprazlaşma bulgusu değerlendirildi.
Bulgular: Grup 1’de 18 hastada (%47.4), grup 2’de ise bir hastada (%2.4) ağrılı kalça eklemi iç rotasyonu 20 derecenin altında bulundu (p<0.001). Grup 1’de 15 hastada (%39.5), grup 2’de ise bir hastada (%2.4) sıkışma bulgusu pozitif idi (p<0.001). Kıskaç tipi FAS’ye yol açabilecek radyografik bulguların oranı her iki grupta benzer iken, femur kaynaklı FAS’ye yol açabilecek alfa açısı >50º olan hastaların oranı grup 1’de %76.3 (n=29) ve grup 2’de %42.9 (n=18) olarak bulundu (p=0.002).
Sonuç: Femoroasetabuler sıkışma, kronik kalça ağrısının nedenlerinden biri olup uygun klinik ve radyografik parametrelerle değerlendirildiğinde tanı oranları artabilir.