Ahmet Aslan1, Emre Ağar2, Nevres Hürriyet Aydoğan3, Tolga Atay4, Metin Lütfi Baydar4, Vecihi Kırdemir4, Ahmet Özden5

1Dr. Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi, 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kastamonu, Türkiye;
2Andeva Topçular Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Antalya, Türkiye;
3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye;
4Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye;
5Dr. Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi Radyoloji Kliniği, Kastamonu, Türkiye

Keywords: Artroplasti; kemik çimentosu; derin ven trombozu; kalça kırığı; insidans; düşük molekül ağırlıklı heparin; total kalça replasmanı; total diz replasmanı.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, büyük eklem artroplastilerinde (BEA) kemik çimentosu uygulamasının derin ven trombozu (DVT) sıklığına etkisi olup olmadığı araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2004 - Ocak 2005 tarihleri arasında çalışmaya dahil etme kriterlerine uyan toplam 95 BEA olgusu kemik çimentolu ve çimentosuz olarak gruplara ayrıldı. Tüm hastalara düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) ile profilaksi uygulandı. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 12. gün renkli Doppler ultrasonografi ile DVT taraması yapıldı.
Bulgular: Kalça artroplastilerinde, diz artroplastilerinde ve toplamda; kemik çimentolu gruplarda DVT daha fazla görülmesine rağmen, gruplar arasında DVT sıklığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (sırasıyla p=0.549, p=0.749 ve p=0.462). Farklı DMAH gruplarının sonuçları arasında da anlamlı fark bulunamadı (p=0.616).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları kalça ve diz artroplastisi gibi BEA’larda kemik çimentosu uygulamasının DVT sıklığına anlamlı etkisi olmadığını göstermektedir.