Murat Oto1, Larry Holmes2, Kenneth Rogers2, Güney Yılmaz3, Petya Yorgova2, Suken A. Shah2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Nemours AI. duPont Hospital for Children, Wilmington, DE, USA
3Department of Orthopedics and Traumatology, Silvan State Hospital, Diyarbakır, Turkey

Keywords: Nöromusküler; posteriyor spinal füzyon; skolyoz; titanyum.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada nöromusküler skolyoz (NMS) hastalarında titanyum enstrümentasyon ile posteriyor spinal füzyon (PSF) uygulaması sonuçlarının, özellikle deformitenin düzeltilmesi ve düzelmenin korunması açısından ortaya konulması amaçlandı.
Hastalar ve yöntemler: 2002-2004 yılları arasında NMS tanısı ile titanyum enstrümentasyon aracılığıyla PSF yapılan dokuz hasta (5 kız, 4 erkek; ort. yaş 14.9±2.3 yıl; dağılım 11-19 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Ameliyat tarihinde ortalama boy 154.6±14.2 cm (dağılım, 136-173 cm) ve ortalama ağırlıkları 59.4±19.2 kg (dağılım, 26-114 kg) idi. Ortalama takip süresi 3.7 yıl (dağılım, 2-5 yıl) idi. Ameliyat öncesi sürece ait bilgiler; hastaların demografik özellikleri, eğriliğin tipi ve cerrahi endikasyonunu içermekteydi. Ameliyat sırasında rod kalınlığı, füzyon seviyeleri, ameliyat süresi (dk.), tahmini kan kaybı (cc) ve hastanede kalış süresi değerlendirildi. Ameliyat sonrası döneme ait bilgiler ise hastaların deformitelerinin düzeltilme derecesi, düzelmenin korunması ve komplikasyonları içermekteydi. Radyografik ölçümler ayakta posteriyor-anteriyor ve lateral spinal radyografiler olarak ameliyat öncesi, ameliyat sonrası (ayağa kalktığı ilk hafta; ilk doğrulma) ve son kontrollerinde çekildi. Elde edilen veriler, tanımlayıcı istatistik yöntemler kullanılarak değerlendirildi (ortalama, standart sapma, ortanca, sıklık ve oran).
Bulgular: Titanyum enstrümentasyon ile PSF yapılan NMS hastalarının spinal deformitelerinde belirgin iyileşmeler gözlemlendi. Ortalama Cobb açısı ameliyat öncesi dönemde 69.7 dereceden ameliyat sonrası ilk doğrulma sürecinde 16.2 derece’ye indirgendi (ilk hafta; %77 düzelme). Hastaların iki yıllık takiplerinde mevcut düzelmenin sürdüğü görüldü (ortalama 14.8 derece). Ancak, ameliyat sonrası dönemde dikkatli takip gerektiren orta ila şiddetli komplikasyonlar bildirildi.
Sonuç: Çalışma sonuçları, titanyum enstrümentasyon ile yapılan PSF’nin çocuk NMS hastalarında takip döneminde tatminkar sonuçlar ortaya koyduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, NMS hastalarında titanyum enstrümentasyon ile yapılan PSF’nin sonuçlarını genelleştirmek için daha geniş ölçekli çalışmalara ve uzun dönem sonuçlara gereksinim vardır.