Semih Akkaya1, Nuray Akkaya2, Esat Kıter1, Alper Kılıç3, Füsun Ardıç2

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
3Universal Çamlıca Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Keywords: Fonksiyonel durum; menisektomi; hasta memnuniyeti; yaşam kalitesi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada klinik ve demografik değişkenlerin, artroskopik parsiyel menisektomi ameliyatından sonra fonksiyonel durum, hasta memnuniyeti ve yaşam kalitesine etkisi araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2001 - Aralık 2010 tarihleri arasında kliniğimizde artroskopik parsiyel menisektomi ameliyatı olan ve çalışma kriterlerine uyan 98 hasta (44 erkek, 54 kadın ort. yaş 52.1±12.5 yıl; dağılım 18-88 yıl) değerlendirildi. Hastaların demografik ve klinik verileri ile ameliyat özellikleri kaydedildi. Hastaların ameliyat öncesi aktivite düzeyi ölçüldü. Aktivite ağrı şiddeti ve ameliyat sonrası hasta memnuniyeti Görsel Analog Skala (GAS) ile değerlendirildi. Fonksiyonel statü Lysholm diz skoru ve W OMAC ( Osteoarthritis I ndex W estern O ntario a nd McMaster Universities); yaşam kalitesi ise Kısa Form-36 (KF- 36) ile değerlendirildi.
Bulgular: Ameliyat sonrası geçen ortalama süre 62.5±26.1 (8-120) ay, GAS istirahat skoru 1.7±2.6 (0-10), GAS aktivite skoru 3.4±3.3 (0-10) ve GAS hasta memnuniyeti skoru ise 7.0±3.0 (0-10) idi. Altmış sekiz hastanın (%69.4) ameliyat öncesi döneme kıyasla kendisini daha iyi veya mükemmel olarak değerlendirdiği ve ortalama Lysholm skorunun 73.8±17.4 (24-95) olduğu saptandı. Vücut kütle indeksi ve ameliyat öncesi semptom süresinin değerlendirme parametreleri üzerinde anlamlı etkisi saptanmadı. Çalışmamızda erkek cinsiyeti, ameliyattan sonra geçen sürenin beş yıldan az olması, cerrahi sırasında dejenerasyonunun az olması ve semptomlar başlamadan önce orta ila yüksek aktivite düzeyi cerrahi sonrası ağrı şiddeti, hasta memnuniyeti ve fonksiyonel durum açısından sonuçları olumlu etkiledi.
Sonuç: Çalışmamız ameliyat öncesi hasta seçimi sırasında hangi hastalarda artroskopik parsiyel menisektomi sonrası orta dönem takipte daha iyi sonuçlar beklenebileceğine ilişkin önemli bilgiler elde edilmesini sağlamıştır.