Burak Demirağ, Cenk Ermutlu, Fatih Aydemir, Kemal Durak

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Uludağ University, Bursa, Turkey

Keywords: Ön çapraz bağ; artroskopi; destekleme; parsiyel yırtık; tünel genişlemesi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada parsiyel ön çapraz bağ (ÖÇB) yırtıklarının tedavisi için destekleme tekniği ve standart rekonstrüksiyonunun klinik sonuçları ve muhtemel komplikasyonları karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Bu prospektif randomize çalışmaya parsiyel ÖÇB yırtığı nedeniyle cerrahi uygulanan 40 hasta (36 erkek, 4 kadın; ort. yaş 30 yıl; dağılım 19-40 yıl) dahil edildi. Hastalar 20 kişiden oluşacak şekilde randomize olarak iki gruba ayrıldı. Grup 1’de hastalar hamstring tendon otogrefti kullanılarak standart tek band ÖÇB onarımı ile tedavi edilirken, grup 2’de bağ artığının temizlenmesi yerine, korunup hamstring tendon otogrefti ile standart onarım yapar gibi destekleme tekniği uygulandı. Ortalama takip süresi 24.3 ay (dağılım; 21-28 ay) idi. Cerrahinin klinik sonuçları Uluslararası Diz Dokümantasyon Komitesi (IKDC), Lysholm skorları, fiziksel instabilite testleri ve hasta memnuniyet anketleri ile değerlendirildi. Her iki grubun komplikasyon oranları karşılaştırıldı. Tibial ve femoral tünel genişlemesi yan ve ön-arka grafiler ile değerlendirildi.
Bulgular: Her iki grup arasında IKDC ve Lysholm skorları, fiziksel instabilite testleri, hasta memnuniyet anketleri ve Siklops lezyon ve artrofibrozis komplikasyonlarının görülme sıklığı yönünden anlamlı fark saptanmadı. Tibial ve femoral tünel genişlemesi destekleme grubunda daha azdı. Bu farklılık tibial tarafta daha belirgindi.
Sonuç: Parsiyel ÖÇB yırtıklarının onarımında destekleme tekniği standart teknik kadar başarılı bir yöntem olup, tünel genişlemesi tibial tünelde daha belirgin olmak üzere daha azdır.