Mustafa Arık1, Yakup Ekinci2, Kaan Gürbüz2, Sabri Batın2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Başkent University Medical Faculty, Ankara, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Kayseri City Hospital, Kayseri, Turkey

Keywords: Kemik iyileşmesi, motor korteks, somatosensöriyel korteks, travmatik beyin yaralanması.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada travmatik beyin yaralanması (TBY) sonrası kırık iyileşmesi süresince motor korteks (MK)’in mi yoksa somatosensöriyel korteks (SK)’in mi daha aktif olduğu araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Otuz üç erkek Wistar albino sıçan (yaş, 8-10 ay; ağırlık, 250-300 g) kontrol grubu, MK hasar grubu ve SK hasar grubu olarak üç gruba randomize edildi. Kortikal yaralanmaların yerlerini doğrulamak için her beyin hasarı grubundan iki sıçan sakrifiye edildi. Kallus oluşumu, kallus/diyafiz oranları ve serum alkalen fosfataz (ALP) düzeyleri bir, üç ve altıncı haftalarda ölçüldü.
Bulgular: Kontrol, MK ve SK gruplarında kallus kitlelerindeki artışlar bir ve üç hafta arasında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklı idi (p<0.05). MK ve SK gruplarındaki bu artış bir hafta sonunda kontrol grubuna göre anlamlı olsa da, MK ve SK grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Kontrol, MK ve SK grupları arasında kallus/diyafiz oranı açısından sadece bir haftada MK grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p<0.05). Üç haftada serum ALP düzeylerindeki artış MK ve SK gruplarında kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklı, MK grubunda SK grubuna göre anlamlı derecede yüksek idi (p<0.05).
Sonuç: Travmatik beyin yaralanması sonrası artmış kemik iyileşmesi ve MK’de hasar arasında muhtemel bir ilişki vardır. Motor korteks TBY’de kırık iyileşmesi üzerinde daha aktif rol oynamaktadır.