Mehmet Nuri Konya1, Ümit Tuhanioğlu2, Ahmet Aslan1, Timur Yıldırım3, Ayşegül Bursalı3, Vedat Şahin3, Bilal Demir3

1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klinigi, Afyonkarahisar, Türkiye
2Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Adana, Türkiye
3Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Keywords: Asetabulum; doğuştan; kalça/kalça çıkığı; osteoartrit; osteotomi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada Tönnis osteotomisi veya Steel üçlü pelvik osteotomisi uygulanan asetabuler displazili yetişkin hastaların kısa dönem klinik ve radyolojik sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Mart 2003 - Ocak 2010 tarihleri arasında Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asetabuler displazi tanısı ile ameliyat edilen 61 hastanın k linik ve radyolojik sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar Tönnis osteotomisi (Tönnis grup) ve Steel osteotomisi yapılanlar (Steel grup) olarak iki gruba ayrıldı. Her hastaya pelvis ön-arka ve false profil radyografileri çekilerek ACE (anterior center e dge), L CE ( lateral c enter e dge), Sharp a çıları ve a setabuler örtünme oranı ölçüldü. Femur başı ve asetabulum ilişkisi değerlendirildi. Klinik değerlendirmede Harris kalça skoru kullanıldı.
Bulgular: Klinik ve radyolojik sonuçların değerlendirilmesi sonucunda, ameliyat sonrası skorlar, ameliyat öncesi skorlara kıyasla, her iki grupta da anlamlı derecede düzeldi (p<0.01). Gruplar arasında ACE açısı dışındaki radyolojik ve klinik skorların düzelmesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p<0.01).
Sonuç: Çalışma bulgularımız, hafif ila orta dereceli asetabuler diplazili yetişkin hastaların cerrahi tedavisinde, Steel ve Tönnis pelvik osteotomilerinin kısa dönem sonuçlarının tatminkar olduğunu göstermektedir.