Cem Coşkun Avcı1, Deniz Gülabi2, Necdet Sağlam1, Tuhan Kurtulmuş1, Gürsel Saka1

1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Keywords: Komplikasyon; kırık sabitlenmesi; internal; omuz kırığı; cerrahi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada proksimal humerus kırıklarının osteosentezinde vidaların uzunluğunun sondaj tekniği ile ölçülmesinin, eklem içi vida penetrasyonunu ve floroskopi süresini azaltmadaki etkinliği araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2008 - Haziran 2012 tarihleri arasında kliniğimizde Neer tip 2, 3 ve 4 tanısıyla kilitli anatomik proksimal humerus plakları (PHILOS) ile osteosentez yapılan 98 hasta (34 erkek, 64 kadın; ort. yaş 64.4 yıl; dağılım 35-81 yıl) çalışmaya alındı. Plak proksimal vida boylarının belirlenmesinde iki farklı cerrahi teknik kullanıldı ve hastalar kullanılan tekniğe göre iki gruba ayrıldı. Grup 1’de, vida boyları floroskopik kontrolü yapılmadan ucu 3 mm bükülmüş Kirschner teli yardımıyla belirlendi. Grup 2’de ise her vida için ayrı ayrı ve en az iki yönlü floroskopik görüntüsü alındı.
Bulgular: Grup 1’de beş hastada (%10.6) eklem içi penetrasyonu saptanırken, grup 2’de bu sayı 19 (%37.3) idi. Grup 1’de ortalama floroskopik görüntüleme süresi 10.6 saniye, grup 2’de ise 24.8 saniye idi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı.
Sonuç: Proksimal humerus kırıklarının PHILOS plağı ile osteosentezinde vida boylarının, sondaj tekniği ile saptanması, eklem içine vida penetrasyonunu ve kullanılan floroskopi süresini anlamlı oranda azaltmaktadır.