Hakan Sofu1, Vedat Şahin2, Sarper Gürsu2, Timur Yıldırım2, Ahmet Issın3, Mehmet Ordueri2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Suluova State Hospital, Amasya, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Metin Sabanci Bone Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Erzincan University, Erzincan, Turkey

Keywords: Ö n ç apraz b ağ o narımı; ö n ç apraz b ağ; a rtroskopi; kuadriseps kası; tendon.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, iki otojen greft türünün kullanımına ilişkin orta dönem klinik sonuçlar değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Haziran 2005 - Kasım 2010 tarihleri arasında ameliyat edilen 44 hastanın klinik verileri retrospektif olarak incelendi. Onarım cerrahisi için 23 hastada (QT-PB grubu) kuadriseps tendon-patella kemiği otogrefti, 21 hastada (HT grubu) ise dört katlı hamstring tendon otogrefti kullanıldı. Veri toplamada Tegner aktivite skalası, Lysholm skorlama sistemi, tek bacak sıçrama testi ve KT-2000 artrometrik ölçümleri kullanıldı.
Bulgular: Ortalama takip süresi 37.6 aydı. Ortalama Lysholm skoru her iki grupta da artmasına rağmen, HT grubunda elde edilen mükemmel sonuçlar QT-PB grubundakinin iki katı kadardı. Ortalama laksite miktarı QT-PB grubunda 5.65 mm (3.5-8.0 mm) iken HT grubunda 3.67 mm (3.0-5.5 mm) olarak ölçüldü. KT-2000 artrometre kullanılarak yapılan bire bir analizde QT-PB grubunda 12 hastada (%52.1) ve HT grubunda iki hastada (%9.6) 3 mm’den fazla ön laksite farkı saptandı.
Sonuç: Artroskopik ön çapraz bağ onarım cerrahisinde dört katlı hamstring tendon otogrefti, santral kuadriseps tendonpatella kemiği otogreftinden üstündür.