Nurzat Elmalı1, Kadir Ertem1, Mustafa Karakaplan1, Demet Pepele2, Cihat Dağgez1, Haldun Topgül1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of İnönü University, Turgut Özal Medical Center, Malatya, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Adıyaman State Hospital, Adıyaman, Turkey

Keywords: Avasküler nekroz; femur başı; damarlı iliyak greft

Abstract

Amaç: Bu çalışmada femur başı avasküler nekrozu (FBAN) olan ve kor dekompresyon ve damar pediküllü iliyak kemik greftleme ile tedavi edilen hasta serisinin klinik ve radyolojik bulguları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Mart 2003 ve Temmuz 2010 tarihleri arasında kliniğimizde vaskülerize iliyak kemik grefti uygulanan 22 FBAN hastasının (14 erkek, 8 kadın; ort. yaş 36 yıl; dağılım 16-48 yıl) 26 kalçası bu retrospektif çalışmaya alındı. Başlıca hazırlayıcı etken 13 hastada steroid kullanımı idi. Tüm hastalar klinik olarak Harris Kalça skoru ile ve radyolojik olarak ARCO (Association Internationale de Recherche sur la Circulation Osseuse) evreleme sistemi ile değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama izlem süresi 36 (dağılım 14-62) ay idi. On bir kalça (%42) evre II ve 15 kalça (%58) evre III FBAN idi. Ortalama Harris kalça skoru ameliyat öncesi 52’den (dağılım; 31-63) ameliyat sonrası 82.8’e (dağılım; 62-90) yükseldi. Klinik sonuçlar 18 kalçada (%69) iyi ve mükemmel iken, sekiz kalçada (%31) yeterli ve kötü idi. ARCO evreleme sistemine göre, 26 kalçanın 17’sinde (%65) tatminkar sonuç sağlandı. Ameliyat öncesi evre II olan dört kalçadan ikisi evre III’e, ikisi evre IV’e ilerledi. Ameliyat öncesi evre III olan beş kalça evre IV’e ilerledi ve bu hastalara total kalça artroplastisi uygulandı.
Sonuç: Çalışma bulgularımız, kor dekompresyon ve damar pediküllü iliyak kemik greft uygulamasının erken evre FBAN’nin tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir.