Ramin Moradi, O. Şahap Atik

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Keywords: Farkındalık; osteoporoz; osteoporotik kırık.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada son on yılda osteoporotik kırıkların tıbbi tedavisinde ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının farkındalığında artış olup olmadığı araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2002 - Aralık 2011 tarihleri arasında düşük enerjili travma ile gelişen cerrahi kırıklı, daha önce osteoporoz tedavisi almayan ve sekonder osteoporoz tanıları olmayan 844 hasta (560 kadın 284 erkek; ort. yaş 78 yıl, dağılım 60-94 yıl) çalışmaya dahil edildi. Düşük enerjili travmadan sonra gelişen cerrahi kırığa osteoporoz tedavisinin başlanma oranı araştırıldı.
Bulgular: Çalışmamızda yıllara göre tedaviye başlamada anlamlı bir fark saptanırken (p=0.009), tanıya göre tedaviye başlamada anlamlı bir fark görülmedi (p=0.735). 2005 ve 2008 yıllarında osteoporotik kırıkların tıbbi tedavisine başlanmada iki kat artış saptandı. Yıllar geçtikçe osteoporotik kırıkların tanı ve tedavisindeki farkındalıkta görülen artışın, yerini düşüşe bıraktığı görüldü.
Sonuç: Osteoporotik kırıkların tıbbi tedavisinde ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının farkındalığında son on yılda artış vardır, ancak bu geçicidir.