Emre Baca, Ergin Tuy, Kurmay Mümtaz Çelen

Department of Orthopedics and Traumatology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Keywords: Açı, halluks valgus, sonuç skorları, memnuniyet.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada hastaların öznel memnuniyetini yansıtabilecek ve ayrıca objektif bir parametre olarak Amerikan Ortopedik Ayak-Ayak Bileği Derneği (AOFAS) skoruyla ilişkili olabilecek birinci web aralığı uzunluğu (FWSL) yeni bir radyolojik parametre olarak tanımlandı.
Hastalar ve yöntemler: Nisan 2010 ve Ocak 2018 tarihleri arasında distal osteotomi uygulanan 114 hasta (11 erkek, 103 kadın; ort. yaş 43.4±13.16 yıl; dağılım, 18-70 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar ameliyat öncesi ve sonrası ayakta ayak ön-arka ve yan grafileri ile radyografik olarak değerlendirildi. Halluks valgus açıları (HVA’lar), intermetatarsal açı (İMA) ve FWSL ölçüldü. Klinik değerlendirme için AOFAS skorları kullanıldı. Memnuniyet skorları görsel analog ölçeği kullanılarak son takipte elde edildi.
Bulgular: Ameliyat sonrası AOFAS skoru değişiklikleri ve ameliyat sonrası HVA değişiklikleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.001, p<0.1). Ameliyat sonrası AOFAS değerleri ve ameliyat sonrası FWSL değişiklikleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001, p<0.1). Ameliyat sonrası AOFAS değerleri ve İMA değişiklikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (p=0.101, p>0.05). AOFAS skorları ve memnuniyet ölçeği arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı (r=0.695; p<0.001, p<0.01). Memnuniyet ölçeği ve FWSL arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.005, p<0.01).
Sonuç: Birinci web aralığı uzunluğunun hasta memnuniyetine etkisi vardır. FWSL hem AOFAS skorları hem de memnuniyet ölçeği ile ilişkilidir. Hasta memnuniyetini saptamak için ölçülebilir bir parametre olarak kullanılabilir.