Doğan Bek, Tolga Ege, Cemil Yıldız, Servet Tunay, Mustafa Başbozkurt

Department of Orthopedics and Traumatology, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey

Keywords: Kesim kılavuzu; eksternal; arka eğim; tibia kesimi; total diz artroplastisi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada interkondiler aralığa tespit edilebilen ve edilemeyen iki farklı eksternal tibial kesim kılavuzunun istenilen bir arka tibial eğim elde etmedeki etkinliği değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2008 ile Aralık 2011 tarihleri arasında iki farklı tibial kesim kılavuzu kullanılarak, 120 dizine arka çapraz bağı koruyan diz protezi uygulanan 83 hasta çalışmaya dahil edildi. Elli dokuz diz tespit edilebilen, 61 diz ise tespit edilemeyen kesim kılavuzu grubuna alındı. Arka tibial eğim açıları ameliyat sonrası grafiler aracılığıyla ölçüldü.
Bulgular: Her iki grup arasında yaş, cinsiyet ve vücut kütle indeksleri açısından anlamlı farklılık yoktu (p<0.05). Ortalama ameliyat sonrası eğim açıları tespit edilebilen grupta 2.66°±2.001° (dağılım 0°-7°) iken, tespit edilemeyen grupta 2.46°±2.277° (dağılım 0°-7°) idi. Her iki sistem de birbirine benzer olarak düşük doğruluk oranına sahipti. Grupların varyans karşılaştırılmasında her iki kesim kılavuzu da benzer kesinliğe sahipti. Her iki grupta da vücut kütle indeksinin sonuçlar üzerine anlamlı bir etkisi bulunmadı.
Sonuç: Total diz artroplastisinde interkondiler aralığa tespit edilebilen ve edilemeyen ekstramedüller tibial kesim kılavuzları her ne kadar istenilen arka tibial eğimi benzer oranlarda sağlasa da, tespit edilebilen kesim kılavuzunun kullanıcı dostu olduğu kanısındayız.