Cemil Kayalı, Taşkın Altay, Zafer Kement, Caner Çıtak, Serhan Yağdı

Department of Orthopedics and Traumatology, Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Keywords: Böhler açısı; kalkaneus; erken yüklenme; kırık; kilitli plak; açık redüksiyon.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada erken yüklenmenin kilitli plaklar ile tedavi edilen çok parçalı kalkaneus kırıklarının klinik ve radyolojik sonuçları üzerindeki muhtemel etkileri incelendi.
Hastalar ve yöntemler: Bu geriye dönük çalışmaya Ekim 2010 ve Nisan 2012 tarihleri arasında çok parçalı kalkaneus kırığı olan 15 hasta (12 erkek, 3 kadın; ort. yaş: 40.1 yıl; dağılım 18-55) dahil edildi. Cerrahi yöntemde standart lateral genişletilmiş yaklaşım uygulandı. Arka faset ekleminin redüksiyonu ve tespitinin ardından, defekt kortikokansellöz allogreft ile dolduruldu. Redüksiyonun devamlılığı titanyum kilitli plak ve vidalarla sağlandı. Hastaların ameliyat sonrasında altıncı haftada tolere edebildikleri kadar kısmi yük yüklenmesi sağlandı. Tüm hastalar ameliyat sonrası 12. haftada tam yük yüklenebiliyorlardı. Klinik ve radyolojik değerlendirmeler Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği (AOFAS) ve Maryland skorları ile yapıldı.
Bulgular: Ortalama takip süresi 19 ay (dağılım, 12-27 ay) idi. Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği ve Maryland değerlendirme puanları sırasıyla 89 ve 88.46 idi. Erken ameliyat sonrasından son kontrole kadar Böhler açısında 0.3° kayıp belirlendi. Sanders tip IV kırığı olan biri dışında tüm hastalardan çalışanlar önceki işlerine, emekli olanlar ise önceki güncel aktivitelerine geri döndü. Sanders tip IV kırığı olan bu hastanın fonksiyonel durumu AOFAS ve Maryland kriterlerine göre kötü idi.
Sonuç: Radyografik ve klinik değerlendirmeye göre, erken yüklenmenin kalkaneus cerrahisi sonrası sonucu bozan herhangi bir etkisi saptanmadı. Bu nedenle, bu sonuçlar parçalı kalkaneus kırıklarında, erken yüklenme önerildiği durumlarda dahi, kilitli plaklarla yeterli stabilitenin sağlanabileceğini göstermektedir.