Harun R. Güngör, Nusret Ök, Semih Akkaya, Esat Kıter

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Keywords: Dual enerji X ışını absorpsiyometri; osteoporoz; osteoporoz tedavisi; osteoporotik kırık; osteoporotik ikincil kırık.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada ülkemizde ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının osteoporotik kırıklı hastalara ikincil kırıkların önlenmesi için uyguladıkları değerlendirme ve tedavi yöntemlerine ilişkin eğilimler araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Aktif görev yapan 144 ortopedi ve travmatoloji uzmanına demografik özelliklerinin, primer osteoporoz tanı ve takibinde uyguladıkları protokolün ve ikincil kırıkların önlenmesi için uyguladıkları değerlendirme ve tedavinin belirlenmesi amacıyla elektronik ortamda 10 sorudan oluşan anket uygulandı. Tanımlayıcı sonuçlarla birlikte uzmanlık süresi, çalışılan kurum ve akademik kariyer temel alınarak kategorik değişkenler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Ülkemizde ortopedi ve travmatoloji uzmanları arasında Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen Kırık Riski Değerlendirme Aracının (FRAXTM) kullanımı sınırlıdır (%11). Gruplar arası istatistiksel farklılık yoktu (p>0.05). Osteoporoza bağlı kalça ve omurga kırıkları sonrası uygun tedaviye başlama oranı %21 idi. Bunun yanında, hekimlerin %46’sı dual enerji X ışını absorpsiyometri sonuçlarını beklemeyi tercih etti. Sadece akademik kariyer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa sahipti (p=0.043).
Sonuç: Ülkemizde osteoporotik kalça ve omurga kırığı ile başvuran hastaların çoğu ikincil kırıkların önlenmesine yönelik yetersiz değerlendirilmekte ve tedavi görmektedir. Sonuçlarımızın klinik çalışmalar ile desteklenmesi, osteoporotik kırıklı hastalar için yeterli araştırma ve tedavi programlarının oluşturulmasını hızlandırabilir.