Abdurrahman Özçelik1, Yavuz Akalın2, Cüneyt Çalışır3, Ulukan İnan1, Hakan Ömeroğlu1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Şevket Yılmaz Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
3Department of Radiology, Medical Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey

Keywords: Asetabular version; bilgisayarlı tomografi; ölçüm; direk grafi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada asetabüler versiyon için standart ön-arka kalça grafisinde kantitatif bir ölçüm yönteminin tanımlanması, bu yöntemin gözlemciler içi ve gözlemciler arası uyumunun değerlendirilmesi ve altın standart olan bilgisayarlı tomografi (BT) ile karşılaştırılması amaçlandı.
Hastalar ve yöntemler: Otuz dokuz hastanın (10 erkek, 29 kadın; ort. yaş 60 yıl; dağılım 40-81 yıl) 78 kalçasının ön-arka standart kalça grafileri ve eş zamanlı çekilen transvers asetabüler BT kesitleri çalışmada kullanıldı. Standart ön-arka kalça grafilerinde “asetabulum ön duvar çizgisi” asetabulum en dış kenarı ile gözyaşı damlasının inferolateral kenarı arasında çizilen çizgi olarak belirlendi. “Asetabulum arka duvar çizgisi” ise subkondral sklerozun en dış kenarı ile asetabulum posterior lunat yüzey sklerozunun en dış noktası arasındaki çizgi olarak belirlendi. Tekniğin güvenirliğini değerlendirmek için 78 kalçada belirtilen açılar iki yazar tarafından bağımsız olarak iki hafta ara ile ölçüldü. Direkt radyografik değerler BT incelemesinde asetabüler versiyon ölçüm değerleri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Yetmiş sekiz kalçanın direkt grafilerdeki ve BT’deki ortalama asetabüler versiyon açıları sırasıyla 18.0° (9-25°) ve 17.2° (12-25°) idi. Gözlemciler içi ortalama ölçüm farklılıkları sırasıyla 1.3° (0-5°) ve 1.5° (0-6°) idi. Gözlemciler arası ortalama ölçüm farklılığı 1.4° (0-5°) idi. Direkt radyografik ölçümler ile BT ölçümleri arasındaki ortalama farklılık 2.5° (0-6°) idi. Direkt radyografik ölçümler ile BT ölçümleri arasında anlamlı bir ilişki saptandı.
Sonuç: Bu kantitatif yöntemle direkt radyografide asetabüler morfoloji transvers planda daha az invaziv, kolay, hızlı ve güvenilir şekilde ölçülebilir.