Mehmet İsyar1, İlknur Saral2, Olcay Güler1, Engin Çakar2, Mahir Mahiroğulları1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Medipol University, İstanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Medipol University, İstanbul, Turkey

Keywords: Düşme riski; dengesizlik; arka çapraz bağı kesen; arka çapraz bağı koruyan; total diz artroplastisi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada total diz artroplastisinde arka çapraz bağın (AÇB) kesilmesi ya da korunmasının dengeyi etkileyip etkilemediği araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Bu çalışmaya Mart 2010 - Nisan 2014 tarihleri arasında kliniğimizde total diz artroplastisi uygulanan 41 hasta dahil edildi. Bunların 21’inde (grup 1) AÇB kesen protez, 20’sinde (grup 2) ise AÇB koruyan protez kullanıldı. Denge ve düşme riski, denge sistem cihazı yardımıyla değerlendirildi. Hastalar Berg Fonksiyonel Denge Ölçeği ile analiz edildi.
Bulgular: Ortalama takip süresi 25.6±9.7 ay idi. İki tip protez arasında statik veya dinamik genel stabilite, mediolateral stabilite veya düşme riski açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Gruplar arasında anteroposterior stabilite indeks skorları açısından anlamlı bir fark bulundu.
Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, total diz artroplastisinde AÇB kesen protezin dengeyi olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Bu nedenle, özellikle denge bozukluğu risk faktörü taşıyan hastalarda, AÇB kesen protez tasarımı kullanılmalıdır.