Güray Toğral1, Ş. Murat Arıkan1, Petek Korkusuz2, Ramin Hashemi Hesar2, M. Fatih Ekşioğlu1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Histology & Embryology, Hacettepe University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Keywords: Anjiogenez; kırık; fosfodiesteraz-5 inhibitörleri; sildenafil; tadalafil.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada tadalafilin kırık iyileşmesini sildenafille eşit bir etkinlikte hızlandırıp hızlandırmadığı araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Kırık iyileşmesi sıçan kapalı femur kırığı örneği kullanılarak incelendi. Kırk sekiz erkek Wistar albino sıçan (ort. yaş 13 hafta; dağılım 12-14 hafta) üç gruba ayrıldı: 16’sına sildenafil (5 mg/kg/gün, oral), 16’sına tadalafil (1 mg/kg/gün, oral) ve 16’sına (kontrol grubu) her gün serum fizyolojik verildi. İki ve beş hafta sonra her gruptan sekiz sıçana ötanazi yapıldı ve kemik iyileşmesi radyolojik, histolojik ve histomorfometrik analizlerle değerlendirildi.
Bulgular: İkinci haftanın sonunda tadalafil grubunun radyolojik skoru sildenafil grubundan yüksek ve her tadanafil hem sidenafil gruplarının skoru kontrol grubundan yüksekken, beşinci haftanın sonunda tüm grupların skorları benzerdi. Sildenafil ve tadalafil uygulanan gruplarda ikinci haftada kallus çapı kontrol grubuna göre daha küçük olarak saptanmış olsa da bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Beşinci haftadaki kallus çapı tadalafil grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak küçüldü. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, kallusun kıkırdak yüzdesi ikinci haftanın sonunda sildenafil grubunda daha düşük, beşinci haftanın sonunda hem tadalafil hem sildenafil grubunda daha düşüktü. Tadalafil ve sildenafil grupları arasında radyolojik skorlar, kallus çapı, kallusun kıkırdak ve kemik yüzdeleri ve köprüleşme skorları açısından ikinci ve beşinci haftanın sonunda farklılık yoktu.
Sonuç: Bu çalışma; tadalafilin sildenafil ile benzer şekilde kemik doku oluşumunu artırarak kırık iyileşmesini hızlandırdığını göstermiştir.