Ali Çağdaş Yörükoğlu1, A. Fahir Demirkan1, Nihal Büker2, Alp Akman1, Nusret Ok1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department of Orthopaedic Physiotheraphy, School of Physical Theraphy and Rehabilitation, Pamukkale University, Denizli, Turkey

Keywords: Humerus kırığı, sinir ezilmesi, periferik sinir hasarları, radial nöropati.

Abstract

Amaç: Bu yazıda humerus cisim kırığıyla birliktelik gösteren radial sinir felçli olgularda erken dönem sinir eksplorasyonunun sonuçları sunuldu ve hangi olgularda erken sinir eksplorasyonunun faydalı olabileceği araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Humerus cisim kırığına eşlik eden tam duyu ve motor radial sinir hasarı olan 24 hasta (17 erkek, 7 kadın; ort. yaş 36 yıl; dağılım 18-72 yıl) retrospektif olarak incelendi. Yüksek enerjili travmalı hastalar ile spiral ve parçalı kırığı olan düşük enerjili travmalı hastalar çalışmaya alındı. Tüm hastalara sinir eksplorasyonu kırık oluşumu sonrası ortalama 4.8 günde (dağılım 1-20 gün) uygulandı. On ikinci haftaya kadar nörolojik iyileşme olmayan hastalara elektrofizyolojik değerlendirmeler uygulandı.
Bulgular: Ameliyat edilen 24 hastanın 14’ünde (%58.3) görülen spiral humerus cisim kırıkları en yaygın kırık tipi idi; bunu dört hastada transvers (%16.6) ve iki hastada (%8.3) parçalı kırık izledi. Eksplorasyon sonucu yedi hastada (%29.1) sinirin kırık fragmanları arasında sıkışmış olduğu görüldü; bu hastaların çoğunluğu (n=6) spiral humerus kırıklı idi, bir hastada ise parçalı kırık vardı. Spiral tip kırığı olan bir hastada sinir transeksiyonu vardı. Hastaların çoğunluğunda (%95.8) radial sinir fonksiyonları iyileşti. Kırık kaynama süresi ortalama 6.7±3.8 ay (dağılım 3-18 ay) idi.
Sonuç: Spiral humerus kırıkları, özellikle kama fragmanlı olanlar, erken cerrahi eksplorasyon için aday olabilir. Erken dönem eksplorasyonu spiral ve parçalı humerus kırığına eşlik eden radial sinir disfonksiyonlu hastalarda sinir hasarının erken saptanması açısından faydalı olabilir.