Mehmet Ağırman1, Merve Akdeniz Leblebicier2, Oğuz Durmuş1, İlknur Saral1, Osman Hakan Gündüz2

1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of İstanbul Medipol University, İstanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Marmara University, İstanbul, Turkey

Keywords: Enjeksiyon; eklem içi; ağrı; omuz.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada omuz ağrısı olan hastalarda kör ve floroskopi rehberli eklem içi omuz enjeksiyonlarının doğruluğu ve etkinliği araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya üç aydan uzun süredir omuz ağrısı olan 17 hasta (6 erkek, 11 kadın; ort. yaş 52.6±9.9 yıl; dağılım 36-66 yıl) dahil edildi. İlk eklem içi enjeksiyonlar ön yaklaşım ile kör olarak uygulandı. Enjeksiyon sonrası iğne ucunun eklem içerisinde olduğu floroskopi ve kontrast dağılımı ile doğrulandıktan sonra işlem 3 mL lokal anestezik (prilokain ve bupivakain) ve 1 mL steroid (40 mg metilprednizolon) ile tamamlandı. İlk uygulamada kontrast dağılımının eklem dışı olduğu gözlendiğinde, ikinci enjeksiyona floroskopi eşliğinde devam edildi. İşlemin devam ettirilmesi ile tüm enjeksiyonlar eklem içi oldu. Ağrı yoğunluğu görsel analog ölçeği (GAÖ) ile ölçüldü.
Bulgular: Floroskopi ile bakılan kontrast dağılımına göre, 17 omzun 11’inde (%64.7) birinci kör enjeksiyonlar eklem içi idi. Başlangıç GAÖ skoru ortalaması 7.11 idi. Klinik takiplerde birinci saatte (ortalama GAÖ: 2.35), üçüncü günde (ortalama GAÖ: 2.64) ve birinci ayın sonunda (ortalama GAÖ: 2.23) ağrıda iyileşme gözlendi. Kör ve floroskopi rehberli uygulama için hasta hazırlanma süresi dışındaki ortalama süre sırasıyla 0.8 dakika ve 4.2 dakika idi.
Sonuç: Kör eklem içi omuz enjeksiyonları ucuz ve kolay uygulanabilir olsa da iğnenin eklem çevresinde değil eklem içinde olduğundan emin olmak için enjeksiyonlar floroskopi ya da başka bir rehber eşliğinde yapılmalıdır.