Erdinç Esen, Hakan Dur, M. Baybars Ataoğlu, Tacettin Ayanoğlu, Sacit Turanlı

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Keywords: Hemiartroplasti; kalça kırığı; intertrokanterik femur kırığı; proksimal femoral çivi-antirotasyon.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada proksimal femoral çivi-antirotasyon (PFNA) veya çimentolu, kalkar destekli, bipolar hemiartroplasti uygulanan intertrokanterik femur kırıklı hastaların mortalite ve morbidite oranları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Proksimal femur kırığı nedeniyle Ocak 2008 - Ocak 2011 tarihleri arasında tedavi gören 127 hasta (42 erkek, 85 kadın; ort. yaş 79.2 yıl; dağılım 55-98 yıl) ameliyat sırasında mortalite, toplam mortalite ve mortalite oranlarının aylara göre dağılımı açısından retrospektif olarak karşılaştırıldı. Bu 127 hastadan yaşayan, en az 12 aylık takibe ulaşan, ameliyat öncesi dönemde yürüyebilen ve günlük aktivitelerini yerine getirebilen 92 hasta (28 erkek, 64 kadın; ort. yaş 80.24 yıl; dağılım 55-94 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalar PFNA grubu (n=34) ve çimentolu, kalkar destekli, bipolar hemiartroplasti grubu (hemiartroplasti grubu; n=58) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki grup ameliyat süresi, ameliyat sırasında kan transfüzyonu ihtiyacı, hastanede yatış süresi, fonksiyonel sonuçlar, yaşam kalitesi, komplikasyon ve revizyon oranları ve ameliyat maliyetleri açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Her iki gruptaki hastalarda aynı kırık tipi vardı. İki grubun kemik mineral yoğunluğu sonuçları, anestezi tipi ve riski benzerdi. İki grup arasında ameliyat sırasında mortalite, toplam mortalite ve mortalite oranlarının aylara göre dağılımı açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Ortalama ameliyat süresi PFNA ve hemiartroplasti gruplarında sırasıyla 54.84 dakika (dağılım 40-110 dakika) ve 74.66 dakika (dağılım 55-120 dakika) idi. Ortalama hastanede yatış süresi PFNA ve hemiartroplasti gruplarında sırasıyla 5.91 gün (dağılım 5-12 gün) ve 9.41 gün (dağılım 6-16 gün) idi. Proksimal femoral çivi-antirotasyon grubunda ameliyat süresi ve hastanede yatış süresi daha kısa; fonksiyonel sonuçlar daha iyi idi (p<0.05). Kan transfüzyonu ihtiyacı PFNA grubunda daha az idi.
Sonuç: İntertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde hem PFNA hem çimentolu, kalkar destekli, bipolar hemiartroplasti iyi tekniklerdir. Yaşlı hastalarda ameliyat süresinin daha kısa ve tekrar ameliyat riskinin düşük olması nedeniyle internal tespit daha uygun olabilir.