Marek Lacko, Robert Cellar, Daniela Schreierova, Gabriel Vasko

Department of Orthopedics and Traumatology of Locomotors Apparatus, Medical Faculty of Pavol Jozef Safárik University and University Hospital of L. Pasteur, Kosice, Slovakia

Keywords: Artroplasti; diz; replasman; traneksamik asit.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada primer tek taraflı çimentolu total diz ameliyatı sırasında kan kaybını ve ameliyat sonrası erken komplikasyonların derecesini azaltmada intraartiküler traneksamik asit (TA) ve intravenöz (İV) TA’nın etkinliği ve güvenilirliği karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Bu prospektif randomize çalışmaya diz osteoartriti olup tek taraflı çimentolu total diz replasmanı ameliyatı geçiren 90 hasta (36 erkek, 54 kadın; ort. yaş 68,7 yıl; dağılım 47-82 yıl) dahil edildi. Hastalar üç gruba randomize edildi: grup 1’e ameliyattan 20 dakika önce ve ilk dozdan üç saat sonra İV yolla TA (doz 10 mg/kg) verildi, grup 2’ye cerrahi alana lokal olarak (intraartiküler) TA (doz 3 g) verildi ve grup 3’e TA verilmedi. Ameliyat sırasındaki kan kaybı, ameliyat sonrası 24 saatte boşaltılan kan miktarı, toplam kan kaybı, hemoglobin ve hematokrit düzeylerindeki azalma ve kan transfüzyonu miktarı ölçüldü.
Bulgular: Hastaların ameliyat öncesi demografik verilerinde gruplar arasında farklılık yoktu. Traneksamik asitin lokal veya İV uygulaması kan transfüzyonu sayısını ve drenajdaki kan kaybını anlamlı şekilde azalttı. Traneksamik asitin İV uygulaması istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek hemoglobin ve hematokrit düzeyleri ve daha düşük ameliyat sonrası toplam kan kaybı ile ilişkiliydi. Grupların hiçbirinde ciddi komplikasyon gözlemlenmedi.
Sonuç: Kan transfüzyonu sayısını azaltmada intraartiküler TA İV rejim kadar etkili idi. Ancak TA’nın İV uygulaması daha düşük toplam kan kaybı ile ilişkiliydi. Bulgularımız total diz replasmanı sırasında TA’nın İV uygulamasının intraartiküler uygulamaya göre daha üstün olduğunu gösterdi.