Mustafa Karakaplan1, Deniz Gülabi2, Haldun Topgül3, Nurzat Elmalı4

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of İnönü University, Malatya, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Harput State Hospital, Elazığ, Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Bezmialem Foundation University, İstanbul, Turkey

Keywords: Kemik iliği; kor dekompresyon; osteonekroz; trombositten zengin plazma.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, femur başı osteonekrozunda Trombositten zengin plazma (TZP)’nın etkisi araştırıldı ve kemik iliği enjeksiyonu ve kor dekompresyon ile karşılaştırıldı. Gereç ve yöntemler: Çalışmada 30 sağlıklı, erişkin, erkek Yeni Zelanda beyaz tavşanı (ort. ağırlık 2,25±0,15 kg; dağılım 2,0-2,5 kg) kullanıldı. Tüm tavşanlarda deneysel osteonekroz yaratmak için 40 mg/kg metilprednizolon asetat kas içine uygulandı. Tavşanlar her grupta 10 tavşan olacak şekilde rastgele üç gruba ayrıldı: Oyma grubu, TZP grubu, kemik iliği grubu. Oyma grubunun oyulmayan kalçaları kontrol grubu olarak belirlendi.
Bulgular: Trombositten zengin plazma grubunda nekrotik kemik oranı diğer gruplara kıyasla daha düşük idi. En yüksek nekrotik kemik oranı kontrol grubunda saptandı. Yeni kemik oluşumu oranı TZP grubunda diğer gruplara kıyasla daha yüksek idi. En düşük yeni kemik oluşumu oranı kontrol grubunda saptandı. İnflamatuvar reaksiyon oranı TZP grubunda diğer gruplara kıyasla daha fazla idi.
Sonuç: Trombositten zengin plazma enjeksiyonu tavşan modelinde steroide bağlı osteonekroz tedavisinde olumlu rol oynayabilir.