Serkan Bakırhan1, Bayram Ünver2, Vasfi Karatosun3

1Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Lefke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
2Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ortopedik Fizyoterapi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Keywords: Günlük yaşam hareketleri; artroplasti; fonksiyonel sonuç; kalça; kalça artroplastisi; obezite; replasman.

Abstract

ÖZ Amaç: Bu çalışmada total kalça artroplastisi (TKA) geçirmiş obez ve obez olmayan hastaların ameliyat sonrası erken dönem fonksiyonel aktiviteleri karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya koksartroz nedeni ile ameliyat edilen 45 hasta (17 erkek, 28 kadın; ort. yaş 64.6±8.6 yıl; dağılım 45-78 yıl) dahil edildi. Hastalar ameliyat öncesi vücut kütle indekslerine (VKİ) göre obez (VKİ >30 kg/m2, n=21) ve obez olmayan (VKİ Bulgular: Obez olmayan hastaların ameliyat öncesinde ve taburcu edilirken grup içi fonksiyonel hareket düzeyleri arasında anlamlı farklılık varken (p<0.05) obez hastaların aynı grup içi değerleri arasında farklılık yoktu (p>0.05). Obez ve obez olmayan hastalar arasında ameliyat sonrası ikinci ve altıncı gün ve taburcu edilirken fonksiyonel hareketler ve yürüme hızları bakımından anlamlı farklılık yoktu (p>0.05).
Sonuç: Çalışma bulgularımıza göre, TKA geçirmiş hastalarda obezitenin ameliyat sonrası erken dönemde fonksiyonel aktiviteler üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.