Ahmet Aslan1, Sabri Kerem Diril2, Demir Demirci3, Hüseyin Yorgancıgil4

1Department of Orthopedics and Traumatology, Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Medicine, Antalya, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM, Istanbul, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Isparta City Hospital, Isparta, Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Private Isparta Hospital, Isparta, Turkey

Keywords: Serebral palsi, tek aşamada çok seviyeli cerrahi, spastisite.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada serebral palsi (SP)’ye bağlı alt ekstremite rahatsızlıkları için tek aşamada çok seviyeli cerrahi (TAÇSC) ve çok aşamalı cerrahi (ÇAC) ile tedavi edilen hastalar karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya geriye dönük olarak ameliyat öncesinde ve son takipte Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS) ile evrelendirilen 130 hasta (74 erkek, 56 kız; ort. yaş 7.7±4 yıl; dağılım, 4-13 yıl) dahil edildi. Hastalar grup 1 (ÇAC) ve grup 2 (TAÇSC) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Değerlendirme ölçütü olarak Kaba Motor Fonksiyon Ölçütü-88 (KMFÖ-88) ve aile memnuniyetini ölçmek için Görsel Analog Ölçeği kullanıldı.
Bulgular: Son takipte grup 2’nin KMFÖ-88 D ve E skorları daha iyiydi (sırasıyla, p=0.037 ve p=0.045). Benzer şekilde, aile memnuniyeti grup 2’de daha iyiydi (p=0.047). Tüm hastaların ameliyat öncesi ve son takip KMFSS evreleri (I, II, III) arasında farklılık vardı (sırasıyla, 21/53/56 ve 53/49/28; p<0.001). Çocuk başına toplam 3.8 (dağılım, 2-7) ameliyat yapıldı.
Sonuç: Bu çalışmada, TAÇSC SP’li çocukların hareket, postür ve bağımsızlığı açısından ÇAC’ye göre anlamlı katkı sağladı. Tek aşamada çok seviyeli cerrahi aile memnuniyetini de artırdı.