Mithat Öner, Ahmet Güney, Mehmet Halıcı, Cemil Yıldırım Türk

Keywords: Çocukluk çağı; kubitus varus deformitesi; ters V osteotomi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada çocuklarda kubitus varus deformitesini düzeltmek için uyguladığımız distal humerus ters V osteotomisinin radyolojik ve kozmetik sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Haziran 2004 - Şubat 2007 tarihleri arasında ters V osteotomisi ile tedavi edilen dokuz çocuk (8 erkek, 1 kız; ort. yaş 9.3; dağılım 4-16 yıl) çalışmaya dahil edildi. Tüm olgularda cerrahi endikasyon olarak kozmetik deformite ön plandaydı. Osteotomi ile üçgen kemik parçası çıkarıldıktan sonra distal humerus ve ön kol dışa doğru çevrilerek deformite düzeltildi. Tespit aracı olarak tüm olgularda dış taraftan iki, iç taraftan da bir adet Kirschner teli kullanıldı. Ameliyat sonrası tüm olgular dirseği 90° fleksiyonda tutan uzun kol alçı ateline alınarak izlendi. Sonuçlar Oppenheim kriterlerine göre değerlendirildi.
Bulgular: Oppenheim kriterlerine göre olguların yedisinde mükemmel, ikisinde iyi sonuç alındı. Olgularda humerus-dirsek-el bileği açı ortalamaları ameliyat öncesi 19.3° (-12°/-30°) iken ameliyat sonrası -2.4° (-8°/+3°) olarak bulundu. Bir olguda gelişen ve ameliyat sonrası üçüncü haftada düzelen geçici radial sinir motor kaybı dışında erken ya da geç dönemde komplikasyonla karşılaşılmadı.
Sonuç: Çocukluk çağı kubitus varus deformitesinin düzeltilmesinde ters V distal humerus osteotomisi kolay uygulanabilen, komplikasyon oranı düşük ve mükemmel sonuç veren bir yöntemdir.