Yalkın Çamurcu1, Hakan Sofu1, Ahmet Issın1, Nizamettin Koçkara1, Erdinç Genç2, Mehmet Çetinkaya2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Erzincan University, Erzincan, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Mengucek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey

Keywords: Distal k ilitleme; k ırık i yileşmesi; i ntramedüller çivileme; talon; radyasyon dozu; tibia kırığı.

Abstract

ÖZ Amaç: Bu çalışmada talon tibial intramedüller (İM) çivilemenin sonuçları ile konvansiyonel distal kilitli tibial İM çivilemenin sonuçları karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya Ocak 2013 - Ocak 2016 tarihleri arasında tek taraflı, kapalı veya açık (Gustilo-Anderson tip 1) tibia diyafiz kırığı (Ortopedik Travma Birliği 42) tanısı ile tibial İM çivileme yapılan 60 hasta (37 erkek, 23 kadın; ort. yaş 42.2 yıl; dağılım 18-92 yıl) dahil edildi. Hastalar talon tibial İM çivileme grubu (grup 1, n=30) ve distal kilitli tibial İM çivileme grubu (grup 2, n=30) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm hastaların ameliyat ve toplam radyasyona maruz kalma süreleri kaydedildi. Son kontrolde, Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği ve Tegner Lysholm skorları klinik sonuçlar açısından değerlendirildi. Tüm komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular: Ortalama ameliyat süresi grup 1’de 43.8 dakika, grup 2’de 50.2 dakika idi. Grup 1’de ortalama radyasyona maruz kalma süresi 5.4 dakika idi ve bu süre 17.5 dakika olan grup 2’nin süresinden üç kat daha kısa idi. Kaynamaya kadar geçen ortalama süre, grup 1’de 16.9 hafta ve grup 2’de 12.2 hafta idi. Ameliyat, radyasyona maruz kalma ve kaynama sürelerinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardı (sırasıyla p=0.009, p=0.001, p=0.001). Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği ve Tegner Lysholm skorları karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p=0.951 ve p=0.896).
Sonuç: Talon tibial İM çivileme, daha kısa ameliyat ve radyasyona maruz kalma süreleri ile konvansiyonel distal kilitli tibial İM çivilemenin daha kolay ve güvenilir bir alternatifidir. Bununla birlikte, radyografik kaynamaya kadar geçen sürenin konvansiyonel tibial İM çivilemeye kıyasla daha uzun olabileceği akılda tutulmalıdır.