Serkan Bakırhan1, Salih Angın2, Vasfi Karatosun, Bayram Ünver, İzge Günal

Keywords: Statik ve dinamik denge; total diz artroplastisi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, tek taraflı ve iki taraflı total diz artroplastisi (TDA) uygulanan hastalar ameliyat sonrası altıncı ve 12. ayda statik ve dinamik denge yönünden karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya, 35 tek taraflı, 45 iki taraflı TDA olmak üzere toplam 80 hasta dahil edildi. Hastalar, balance master denge ve performans test cihazı ile ameliyat sonrası altıncı ve 12. ayda statik ve dinamik denge yönünden değerlendirildi. Hastalar “The Hospital for Special Surgery” diz skoru ve diz fleksiyon hareket açıklığı bakımından da karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz yönteminde, gruplar arası karşılaştırmada bağımsız t-testi, grupların kendi içlerinde ise paired t-testi kullanıldı. Ölçümler arası ilişki için Pearson korelasyon analizi kullanıldı.
Bulgular: Tek taraflı ve iki taraflı TDA hastalarının statik denge değerlendirmesi karşılaştırıldığında, duyusal denge komponentinin klinik testi ve tek ayak üzerinde durma testleri benzerdi (p>0.05). Dinamik denge değerlendirmelerinden stabilite limiti testinde, iki taraflı TDA hastalarının daha iyi oldukları belirlendi (p<0.05), ritmik ağırlık aktarma testleri bakımından ameliyat sonrası altıncı ve 12. ayda anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05).
Sonuç: Çalışmamızda tek taraflı ve iki taraflı TDA hastalarında, statik denge yönünden herhangi bir fark bulunmazken, iki taraflı TDA hastalarının, dinamik denge parametreleri açısından tek taraflı TDA hastalarına göre daha iyi ve günlük yaşam aktiviteleri açısından avantajlı oldukları belirlendi.