Bülent Özkurt1, Zübeyde Nur Özkurt2, Murat Altay3, Cem Nuri Aktekin, Osman Çağlayan, Yalçın Tabak

Keywords: Adiponektin; antropometri; kemik mineral yoğunluğu; osteoporoz; DEXA.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada serum adiponektin düzeyi ile kemik kütlesi ve serum adiponektin düzeyi ile osteoporotik kırıklar arasındaki olası ilişki prospektif olarak araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Kalça kırığı olan menopoz sonrası diyabetik olmayan 105 kadın hasta (ort. yaş 63.4±8.1; dağılım 52-64 yıl) prospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 46’sı trokanterik, 24’ü subtrokanterik ve 35’i femoral boyun kırıklı idi. Antropometrik ölçümler yapıldı. Serum adiponektin düzeyi ELISA ile değerlendirildi. Lomber ve femoral kemik mineral yoğunluğu ve kemik mineral içeriği çift enerjili X-ışını soğurma cihazı (DEXA) ile ölçüldü.
Bulgular: Lomber ve femoral kemik mineral yoğunluğu serum adiponektin düzeyi ile ilişkili bulunmadı. Serum adiponektin düzeyinin kemik kütlesi üzerinde anlamlı bir etkisi saptanmadı. Osteoporotik kırıklı hastalarda ve osteoporozla ilişkisiz kırıklı hastalar arasında serum adiponektin düzeyleri yönünden anlamlı bir fark saptanmadı.
Sonuç: Bizim çalışmamızda serum adiponektin düzeyi ile kemik kütlesi ve osteoporotik kırık riski arasında klinik düzeyde bir ilişki bulunamamış olsa da kemik dokudaki lokal adiponektin düzeyinin incelendiği çalışmalar yapılarak bu olası ilişki daha net ortaya çıkarılabilir.