Aysun Yılmazlar, Merlin Bozkurt, Ömer Faruk Bilgen

Keywords: Total diz artroplastisi; ameliyat sonrası analjezi; hasta kontrollü analjezi; intravenöz; epidural.

Abstract

Amaç: Total diz artroplastisi (TDA) uygulanacak hastalarda intravenöz (i.v) ve epidural hasta kontrollü analjezi (HKA) tekniklerinin ameliyat sonrası analjezi ve diz rehabilitasyonu üzerine etkileri karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Etik kurul izni alındıktan sonra, TDA uygulanacak 42 hastaya (dağılım 18-75 yıl) ameliyat sonrası i.v. (grup İ.V; n=20) ve epidural (grup E; n=22) HKA uygulandı. Epidural kateterlerinin yerinden çıkması nedeni ile ameliyat sonrası dönemde grup E’den iki olgu çalışma dışı bırakıldı ve her iki gruptan 20’şer hasta değerlendirildi. Ağrı değerlendirmesi görsel analog skala (GAS) kullanılarak yapıldı ve ayılma ünitesinde 4., 8., 12., 16., 24., 48. ve 72. saatlerde kaydedildi. Hastaların diz fleksiyon açıları günlük olarak goniyometre ile ölçüldü. Verilerin istatistiksel analizi Mann Whitney U-test, çift örnekten bağımsız t-testi, Fisher’in kesin Ki-kare ve Pierson Ki-kare testi kullanılarak gerçekleştirildi.
Bulgular: Her iki grupta da demografik veriler benzer bulundu. Grup E’de grup İ.V’ye göre dinlenme ve hareketle GAS skorları istatiksel olarak anlamlı düşük ve günlük elde edilen diz fleksiyon açıları ise anlamlı yüksek bulundu.
Sonuç: Total diz artroplastisi sonrası ağrı ve diz rehabilitasyonunda epidural HKA’nın, i.v HKA’ya üstün olduğu sonucuna varıldı. Anahtar sözcükler: Total diz artroplastisi; ameliyat sonrası analjezi; hasta kontrollü analjezi; intravenöz; epidural.